• Categories
  • Archives

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ އަންހެނުން

advertisement

ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަމީހުންނަކީ އަންހެނުންކަމުގައި އެޕާޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް ޢާއްމުކުރިއިރު އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި 870 ކެންޑިޑޭޓުންވާދަކުރެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 270 ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ އަންހެނުންނެވެ.

ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓްލުން ހުކުރުދުވަހު ކުރިއަށްދާއިރު، ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ އަދަދަށް ފޯމްހުށަހެޅި މެމްބަރުންނަށްވަނީ ޓިކެޓްދީފައެވެ.

އެމްޑީޕީން އާންމުކޮށްފައިވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓްގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަންވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. މިލިސްޓްގައިވާގޮތުން 4 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަމަށް 16 ބޭފުޅަކު ވާދަކުރައްވައެވެ. މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި އަންހެން ކެންޑިޑޭޓަކީ މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ސިފާ މުހައްމަދެވެ.

ސިޓީކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުކަމަށް 119 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލް ރައީސްގެ މަޤާމަށް 49 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް 709 ކެންޑިޑޭޓަކު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ކެންޕެއިން ކުރަމުންދާއިރު، އެޕާޓީންވަނީ މުޅިރާއްޖޭގައި ޚާއްސަ ކެންޕެއިން ހަރަކާތަކެއް ބާއްވާފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެރަށެއްގެ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައިކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ

ސިޓީކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިރާތައް ހަމަޖައްސާ އުސޫލު ކަނޑައެޅިއިރު މީދޫއަށް ލިބިފައިވަނީ އަންހެން ކައުންސިލަރު ހޮވުމަށެވެ. މިގޮތުން މީދޫދާއިރާއަށް ދެއަންހެން ކަނބަލުން ވާދަކުރައްވައެވެ. އެއީ ނާދިޔާއާއި ޝޫޒާއެވެ. ނާދިއާ އާއި ޝޫޒާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާއިރު އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތަކު ފެންނަމުންދިޔަ ރަޝީދާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަނުކޮށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާ މިހާރުވެސް ދަނީ ކެމްޕެއިންކުރަމުންނެވެ.

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިސްކިތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ދިރާގާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވިއުގައަކުން ގުޅައިލުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިރާގާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ...

ފެބުރުއަރީ އެކެއް ގައި ހިންގި ކަންކަމަށް މަޢާފުކޮށްދެވޭކަށް ނެތް – ރައީސް ޔާމީން

މިއަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހިންގި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ލޯ މަރާފައި މަޢާފުކޮށްދެވެން ...

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ އަޙްމަދު ނުޢުމާން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ޖަނަވަރީމާގޭ އަޙްމަދު ނުޢުމާން،  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ...

” އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 “ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އައްޑޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން އަށަގަނުވައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް އާލާކޮށް އައްޑޫގައި ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދައި ވާދަވެރި ...

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ރުކަކުން ވެއްޓިގެން ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ރުކަކުން ވެއްޓިގެން ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާއަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ...

30.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓު މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 29.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްފަހު އަންނަ ...