• Categories
  • Archives

މީދޫ ރަށްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާވަރަށް މީދޫގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނަން – ޝޫޒާ

advertisement

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ހޮއްވަވައިދެއްވައިފިނަމަ މީދޫ ރަށްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާވަރަށް މީދޫގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް މީދޫދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޝޫޒާ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ޝޫޒާ މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް މިހާރު އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމް އަދާކުރައްވާ  އަބްދުﷲ ސޯދިގު ( ސޯބެ ) އާއި ވާދަކޮށް ބޮޑުތަފާތަކުން  ކުރި ހޯއްދެވި އަލީ ނިޒާރު  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ރަށްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

” އަޅުގަޑު މިގޮޑިއަށް ހޮއްވަވައި ދެއްވައިފިނަމަ ރަށާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމާއިރު އެކަމެއް ނިންމާނީ ރަށުގެ ރަށްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް އެންމެންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ، އަދި  އަޅުގަޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މީދޫ ތަރައްގީކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މީދޫ ތަރައްގީވެގެނެއްނޫން ، ޖެހިގެން އޮތް ހުޅުދޫވެސް ތަރައްގީކުރެވިގެން ، އަދި ހުޅުދޫއާއި މީދޫ ތަރައްގީކުރެވޭނީ އައްޑޫސިޓީ ތަރައްގީކުރެވިގެން ، އަޅުގަޑު މިކަމަށް ކުރިމަތިލީ  މުޅި އައްޑޫސިޓީ ޚާއްސަކޮށް މީދޫގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަޒުމް ކަޑައަޅައިގެން ” ޝޫޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ޝޫޒާ ވިދާޅުވީ  ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަދި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވައިގެން ކަމަށާ އެހެންކަމުން އެބޭފުޅުން އެކޮށްދެއްވި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެބޭފުޅުންންށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާކަމަށެވެ.

ޝޫޒާ މީދޫދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ  ޓިކެޓު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ  ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި  ނާދިޔާއާއި ވާދަކޮށް 34  ވޯޓުން ކުރި ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

މީދޫގެ ވޯޓުފޮށިން ޝޫޒާއަށް 214 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓް ފޮށިން ޝޫޒާއަށް ލިފައިވަނީ 91 ވޯޓެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ ޝޫޒާއަށް ލިބިފައިވަނީ 305 ވޯޓެވެ.

މީދޫގެ ވޯޓްފޮށިން ނާދިޔާއަށް 236 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓް ފޮށިން ނާދިޔާއަށް ލިބިފައިވަނީ 35 ވޯޓެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ ނާދިޔާއަށް ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ 271 ވޯޓެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫސިޓީ މީދޫދާއިރާއިން އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ ބޭފުޅަކަށް  އާއިޝަތު ޝޫޒާ ހޮވުނުއިރު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ރަޝީދާ އަންނަނީ  ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މީދޫދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާ  ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ހިތަދޫގެ 11 މަގެއްގައި ތާރުއަޅަން ހަމަޖައްސައިފި

އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫގެ 11 މަގެއްގައި ތާރު އަޅައިގެން އެމަގުތައް ހަދަން ނިންމާ އެމަގުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ...

ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ 29 ވަނަ ބުރު ނިންމައި، ދަސްވެނިވުމުގެ ހިނގާލުން ބާއްވައިފި

ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ދ. ވާނީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ 29ވަނަ ބުރު ނިންމައި،  ދަސްވެނިންގެ ...

ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާ ސްރީދޭވީ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެއެވެ. ސްރީދޭވީ މަރުވެފައި ވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެން، ހޮނިހިރު ...

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 2 ސަރަޙައްދެއްގައި ފެންބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ ޤާއިމްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަޙައްދެއްގައި ފެން ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ...

ކުޅުދުއްފުށީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ނިމްސްއަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފި- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (ނިމްސް) އާއި އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހުނު ...

އައްޑޫ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، މިއަހަރު ޚިދުމަތްދޭން ފަށާނަން – މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކުރާ 100 އެނދުގެ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެތަނުން އާއްމުން ...