• Categories
  • Archives

ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް

advertisement

މީދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ މެމްބަރުންނަކީ ސިޔާސީގޮތުން “ތަޞައްރަފު” ފުދިފައިވާބަޔެކެވެ. އެކަން އެމީހުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވަނީ ވާދަވެރި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް  ބޭއްވުނު  ޕްރައިމަރީގައި  އިތުރު މައްސަލަތަކަކާނުލައި މީދޫ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރުން އެމީހުންނަށް ފެންނަ ގޮތް ނިންމާފައިވާތީއެވެ.

ޒާތީ ޙަޞަދައާއި ތަޢައްޞުބުން އެކަހެރިވެގެންނެވެ. އެންޓި-ކެމްޕެއިންގެ އެންމެހާ ނާތަހުޒީބީ ގޮތްތައްވެސް ދޫކޮށެވެ. ބޭނުންވީ ޕާޓީގެ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމެވެ. ޕްރައިމަރީކަމުގައި ވިޔަސް  ވާދަކުރަން އައު މެމްބަރުންނަށް  ހިތްވަރު ލިބި، ރޭހަށް އައު މެމްބަރުން  ، “ކެރޭނެ، ކުރެވޭނެ، ކުރާނަން”  މިޝިއާރުގެ ދަށުން ނިކުތީ އައު މެމްބަރުންވެސް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެކަހެރި ނުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމީހުންނަ ލިބިގެންނެވެ.

މީދުއަކީ  ނިޞްބަތުން ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން ގިނަ ރަށެކެވެ. ޒަމާނުންސުރެން ފެށިގެން ކާބަފައިން ތަޢުލީމަށްޓަކައި އިންދި އޮށްތައް މިޢަދު މިވަނީ މުޖުތަމަޢު އަށް ދިރުން ގެނެސްދޭ އަލި ދަންމަރު ތަކަކަށްވެފައެވެ. ތަރުބިއްޔަތާއި އަޙުލާޤު މިވަނީ މީދޫގެ މުޖުމަތަޢުގެ ހާއްޞަ ސިފައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައެވެ. އުފެދި ބޮޑުވަމުން އަންނަ މީދޫގެ މުޖުތަމަޢުގެ ޒުވާނުން ވީހާވެސް ގިނައިން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިކުރުމަކީ އިޖްތިމާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް އޮތް ޙައްލެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ތަޢުލީމީ ޒުވާނުންނަށް ސިޔާސީ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދީ ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. ޒުވާނުން ތިބީ، ރަށަށާއި، އަތޮޅަށާއި އަދި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރަން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްގެވެސް ބޭނުން ކުރާށެވެ. އެ މީހުންގެ އުއްމީދުތައް އާލާކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ، އަޅުގަޑުމެންގެ މިމުޖުތަމައުގައި   މިފަދަ ޒުވާނުން ގެ “ހަކަތަ”އިގެ ފަންވަރާއި ބުންވަރު އަންދާޒާކުރެވޭ ގިނަ މީހުން ތިބިކަމުގައިވިޔަސް  އެކަން ޤަބޫލުނުކުރެވޭ މަދުބަޔަކު އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތިބުމެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.

މިވާހަކަތައް އިތުރަށް ތަކުރާރު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް މީދޫގެ އެމް.ޑީ.ޕީ މެމްބަރުން ނިންމި ނިންމުމަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ. އަދި ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވި ފަރާތަށް ހިތްވަރު ދެމެވެ. އެބޭފުޅާގެ އިހްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތައް އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ މެމްބަރުންނާއި ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނާނެކަމަށް ދެކެމެވެ. ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ކޮންމެ މީހަކީވެސް މުހިއްމު މީހެކެވެ.

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އެންޓި-ޑިފެކްޝަން އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނު އުވާލަނީ

ޕާޓީން ވަކިވާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިގެއްލޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤާނޫނާއި އަބުރުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ...

އިންތިޚާބު ބާތިލް ނުކުރާ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ވަރުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައިނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިންތިޚާބު ބާތިލް ...

މޯދީއާއެކު 46 ޤައުމެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރިން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާނެ

އިންތިޚާބީ ރައީސްއާއި އިންތިޚާބީ ނާއިބު ރައީސް މަޤާމުގެ ހުވާކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއެކު ...

ބައެއް ފަހަރު “ޑިސްކޯ” އަށް ގޮސް ނަށާލަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް މިއަދު އެ ފުރުސަތެއް ރާއްޖޭގައި ނެތް- ނަޝީދު

ބައެއް ފަހަރު”ޑިސްކޯ” އަށް ގޮސް މަޖާކޮށްލާ ނަށާލަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް ރާއްޖޭގައި މިއަދު އެފުރުސަތު ނެތްކަމަށާއި، މިފަދަ ކަންކަމުން ...

ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ޑރ.ޝަހީމް ހަމަޖަައްސަވައިފި

ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސް ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ...

އެސްޓީއޯއިން ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ގަތުމަށްފަހު އެތަކެތި މާކެޓަށް ނެރެނީ

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ބާވަތްތައް އެސްޓީއޯއިން ގަތުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މާކެޓަށް ނެރޭނެކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން ...