• Categories
  • Archives

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަނީ ދާއިރާތަކަށް ވަކިން

advertisement

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާނީ 7 ދާއިރާއަކަށް ވަކިވަކިން ކަމަށް ބިލުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ވާގޮތުން އެ އިސްލާހު ފާސްވެ ގާނޫނަކަށް ވާތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް އުފައްދައި އެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

މިއަދު މަޖިލީހުގައި ވަނީ އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވާއިރު މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާ ވަކިވަކި ހަތް ދާއިރާ

 މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ
 ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ
 ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާ
 ތައުލީމީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާ
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދާއިރާ

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރައަކީ ކޮބައިކަން ދިރާސާކޮށް ދެނެގަތުމަކީ މިިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ބިލުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަދި ހަތް ދާއިރާއަކަށް ވަކިވަކިން ރިއާޔަތްކޮށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އެރުވުމަކީވެސް އެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ބިލުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒައަކީ ބޯޑުގެ ޗެއާ ޕާސަންގެ ގޮތުގައި ހުންނަވާނީ އިކޮނޮމިކް މިިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާއި ފަތުރުވެރިކަމާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނާއަތާއި، އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި، އެ ހަތަރު ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހަތަރު މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރީން ތަމްސީލުކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ހުށަހަޅާ ފަސް މެމްބަރުނެެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް އެޑަވައިޒަރީ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މީހަކުދެކެ ރުޅިއަޔަސް ޤައުމު ހަލާކުކޮށްގެން ނުވާނެ – މެމްބަރު ޝަރީފު

މީހަކުދެކެ ކިތަންމެ ރުޅިއަޔަސް ޤައުމު ހަލާކުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު (މަވޯޓާ) ...

އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުން މިރޭ – ހުޅުމީދޫ ޖަލްސާ އަތޮޅުމަދަރުސާގައި

ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ 8:45 އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ބޭއްވޭނެއެވެ. ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ ...

ކަސްޓަމްސް ކުރީގެ ވެރިޔާ ޖުނައިދުގެ މައްޗަށް އުފުލި 2.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދައުވާ ސާބިތެއްނުވި

ކަސްޓަމްސް ކުރީގެ ވެރިޔާ އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު ޖުނައިދާއި އޭނާގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ގްލޯބަލް ލިންކްސް އާއި ހޯދީ ...

މީދޫ ގެއަކަށް ވަދެ، ދެ އަންހެނަކަށް އަނިޔާ ކުރިމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ސީނު މީދޫ ސަންބީމުއަށް ރޭ ދަންވަރު މީހަކު ވަދެ، އެގޭ ރަމީޒާއާއި ރަމީޒާގެ މަންމަ ފާތުމަތުދީދީ އަނިޔާކޮށްފިއެވެ. މީދޫ ...

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދުން ގެންލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެފައިވައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ...

އަލަށް ވަޒީފާއަށް ގެންނަ ބިދޭސީން ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެތެރެވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ވަޒީފާއަށް އަލަށް ރާއްޖެ ގެންނަ ބިދޭސީން ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެތެރެވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް އަލަށް ވަޒީފާއަށް ...