• Categories
  • Archives

ޤާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ – އަދުހަމް ކުށަށް އިއުތިރާފުވެއްޖެ، ބޭނުންވަނީ ގާސިމްގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން މާފު –އަދުހަމް

advertisement

4 ޑިސެމަބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަނަށް ވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ އަދުހަމް މުހައްމަދު ޤާސިމް ޙަސަން މަރާލިކަމުގެ ކުށަށް ކުރިމިނަލްކޯޓުގައި އިއުތިރާފުވެއްޖެއެވެ.

އަދުހަމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައިވަނީ  ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި ބިރު ދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެއްތި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުންކުރާ ދައުވާއެވެ.

މި މައްސަލާގައި މިއަދު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް މުހައްމަދު ބުނީ އެނާ ޑްރައިވަރު ޤާސިމަށް ހަމަލާދެވުނީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެގެންކަމަށާއި އެނާ އެ ކުށަށް އިއުތިރާފުވާކަމަށެވެ. އަދި ކުށަށް ތައުބާވެފައިވާކަމަށާއި އެދެނީ ޤާސިމްގެ ވާރިސުންގެ ކިބައިން މާއާފަށް ކަމަށްވެސް އަދުހަމު މިއަދު ވަނީ ކޯޓުގައި ބުނެފައެވެ.

ޤާސިމް ޙަސަން މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ އަދުހަމް ކުށަށް އިއުތިރާފުވުމުން ދެން އޮންނާނީ ހުކުމްކުރުމެވެ. މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލަމުން މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުން އަންނަ އަންގާރަދުވަހު ބާއްވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެދުވަހު ގާސިމްގެ ވާރިސުންގެ ބަސް ނަގާނެކަމަށްވެސް މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުށަށް އިއުތިރާފުވުމުން އަދުހަމްގެ މައްޗަށް އަންނާނީ މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ ހުކުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ވާރިސަކު މާއާފު ދީފިނަމަ ހުކުމްކުރާނީ އުމަރަށް ޖަލަށްލުމާއި މަރުގެ ދިޔަށް ދިނުމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ދިޔައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެއްލައްކަ ރުފިޔާއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އާތުއަވާ ފާހަގަކުރުން: ދުނިޔެއަށް ޓަކައި މިރޭ އެއް ގަޑި އިރު !

ދުނިޔެއަށް ޓަކައި އެއްގަނޑި އިރު ނުވަތަ އާންމުކޮށް ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ “އާތު އަވާ” މިރޭ 8:30 އިން ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ “އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް” އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ ...

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް 100އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަަށް ފެނަކައިން ވަޒީފާ ދިން

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވައްދާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ...

މަގޫދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކައަށް ގަނެފި

ފ. މަގޫދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ...

12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގައި ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފިއެވެ. ސުޕްރީމް ...

ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް

މީދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ މެމްބަރުންނަކީ ސިޔާސީގޮތުން “ތަޞައްރަފު” ފުދިފައިވާބަޔެކެވެ. އެކަން އެމީހުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވަނީ ވާދަވެރި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނެ ...