• Categories
  • Archives

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ޙާލަތު އަދި އޮތީ ވަރިހަމަކޮށްގެން ތިބެވޭ ޙާލަތުގައެއް ނޫން – ހެލްތު މިނިސްޓަރ

advertisement

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ޙާލަތު އަދި އޮތީ ވަރިހަމަވެގެން އެއްވެސް ބަޔަކު ތިބޭފަދަ ޙާލަތެއްގައި ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ޙަޤީގަތް އަދި ހާމަވެފައި ނުވާއިރު ރާއްޖެއަކީ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމަކަށްވުމުގެ އިތުރުން އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވެސް ގިނަ ދިވެހިން އުޅޭއިރު މީގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެއަށް އޮތް މިންވަރު ބޮޑުކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ އިރު އާއްމުންވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަންދީ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު އަދި ރާއްޖެއިން ފެނިފައިނުވިނަމަވެސް މިބަލި ފެތުރެމުންދާ ޤައުމުތަކުން ބަލި ފެތުރޭ ގޮތަށް ބަލާއިރު މިއީ ނުރައްކާކަމެއްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދުރާލާ މިކަމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާ ތައްޔާރީ ޙާލަތުގައި ތިބުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދެއްވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކްލިނިކަލް ގޮތުން މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްގެން އެކަހެރި ތަނެއްގައި ފަރުވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި އެތަނުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަމާޒަކީ އެކަހެރި ތަނެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް 30 އެނދު ޤާއިމުކުރުމަށް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން މީހުން އެކަހެރިކުރުމަށް ޚާއްސަ ތަންތަން ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް ހަދާ ރަށެއް ކަމަށްވާ ވިލިވަރުލުގައާއި ފަރުކޮޅުފުށީގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް މިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ ކުއްލި ޙާލަތެއްގައި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށެވެ.

ޗައިނާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރިގެން ދިޔަ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު ގިނަ ޤައުމުތަކުން އަންނަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ކޭސްއެއް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައިވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަކީވެސް މިފިޔަވަޅުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤައުމެކެވެ. އަދި ޗައިނާގެ އިތުރުން އެހެން ޤައުމުތަކުންވެސް މިވައިރަސް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދިޔުމާއި ގުޅިގެން އެ ޤައުމުތަކުންވެސް އަންނަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަމުންނެވެ.

advertisement

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ނެރުނު ޔެލޯ އެލާާޓު ނެރުނު ގަޑި

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާއިރާއިން ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ނެރުނު ޔެލޯ އެލާޓްގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. ...

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުތައް ހެޔޮކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާ ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ ...

ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީއާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހުދު އެލާޓު ނެރެފި އެވެ. މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ހުދު ...

ޖުޑިޝަރީ އިސްލާޙް ކުރުމަށް ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން –ޝައުނާ

ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބްގެ އޮފީހާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ...

ކޯވިޑް-19: އިތުރު 15 މީހަކު ރަނގަޅުވެ ރަގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 144 އަށް

ކޯވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން  ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 15 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅުވެއްޖެވެ.  މިއާއެކު ރާއްޖެއިން  މި ...

ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމެއް ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ބާއްވައިފި

ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުން ކުރިއަށްދާނެ އެންމެ ރަނގަޅު މަގަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމެއް ސ. ...