• Categories
  • Archives

މީދޫގެ ސްވިމިންގ ޓްރެކާ އެކު ފެތުންތެރިންނަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް

advertisement

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމާއެކު ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސ. މީދޫގައި ސްވިމިން ޓްރެކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މީދޫ ހުޅަގުފަރާތުގެ މޫދުގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ މި ސްވިމިން ޓްރެކުގެ ދިގުމިނުގައި 25 މީޓަރު އަދި ފުޅާ މިނުގައި 20 މީޓަރު ހުރެ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓަށް މިލިއަނައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެއެވެ.

ބުދަދުވަހު އަޅަން ފެށި ސްވިމިންޓްރެކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މީދުއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ދެބޭފުޅުންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މީދޫގެ އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގިނައަދަދެއްގެ އާއްމު ރަށްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު  އަދި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ނިޒާރު އަންގާރަ ދުވަހު މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައިވެސް ސްވިމިން ޓްރެކް އަޅާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން  އެ ސަރަހައްދު ބައްލަވާ ލެއްވުމަށްފަހު ސްވިމިން ޓްރެކް އެޅުމަށްޓަކައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ދެބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ސްވިމިން ޓްރެކް އެޅުމުގެ ކަންތަކާއިބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވިއެވެ.

މިސްވިމިންޓްރެކް އެޅުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އެމްޑީޕީ މީދޫދާއިރާގެ ނާއިބް ރައީސް މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ މިސްވިމިން ޓްރެކްގެ ސަބަބުން މީދޫގެ ފެތުން ތެރީންނަށް ބޮޑު ފަސޭހައަށްލިބި ފެންވަރު ރަނގަޅު މޮޅު ފެތުންތެރިންތަކެއް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށެވެ.   މީގެ އިތުރަށް މުހައްމަދުދީދީ ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރުގެ ތަރައްގީ އަށް މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ކަމަށާއި މިއަދު މި ފެނިގެން ދަނީ އޭގެ ތެރެއިން މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތެއްގެ ނިމުން ކަމަށެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްޓީމު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ...

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޒީނާޒުއަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހީން ބިނާކުރުމަށާއި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށާ އަދި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން އަހުލުވެރި ...

ކޮންކްރީޓް އެޅުމަކީ ތަރައްޤީއަށް އެޅޭ ހުރަހެއް – ނަޝީދު

މުޅި މާލެ ފުރާ ކޮންކްރީޓު އެޅުމަކީ ތަރައްޤީއަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ...

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އައްޑޫ މުބާރާތް: ފޭދޫޓީމާ ހިތަދޫޓީމް ބައްދަލުކުރިމެޗް ފޭދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އައްޑޫއަތޮޅު މުބާރާތުގައި  ހިތަދޫޓީމާއި ފޭދޫ ޓީމް ބައްދަލުކުރިމެޗް  ފޭދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ހިތަދޫ ރަސްމީ ...

ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް އައްޑޫއަށް ފޮނުވަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 890 ގުރާމުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްއިން މި ...

ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ސައިޓްގައި އަލިފާން ރޯވުން

ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ސައިޓްގައި އިއްޔެ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވުނު އިރު ކުނިކޮށީގެ ...