• Categories
  • Archives

މީދޫގެ ސްވިމިންގ ޓްރެކާ އެކު ފެތުންތެރިންނަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް

advertisement

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމާއެކު ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސ. މީދޫގައި ސްވިމިން ޓްރެކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މީދޫ ހުޅަގުފަރާތުގެ މޫދުގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ މި ސްވިމިން ޓްރެކުގެ ދިގުމިނުގައި 25 މީޓަރު އަދި ފުޅާ މިނުގައި 20 މީޓަރު ހުރެ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓަށް މިލިއަނައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެއެވެ.

ބުދަދުވަހު އަޅަން ފެށި ސްވިމިންޓްރެކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މީދުއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ދެބޭފުޅުންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މީދޫގެ އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގިނައަދަދެއްގެ އާއްމު ރަށްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު  އަދި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ނިޒާރު އަންގާރަ ދުވަހު މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައިވެސް ސްވިމިން ޓްރެކް އަޅާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން  އެ ސަރަހައްދު ބައްލަވާ ލެއްވުމަށްފަހު ސްވިމިން ޓްރެކް އެޅުމަށްޓަކައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ދެބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ސްވިމިން ޓްރެކް އެޅުމުގެ ކަންތަކާއިބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވިއެވެ.

މިސްވިމިންޓްރެކް އެޅުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އެމްޑީޕީ މީދޫދާއިރާގެ ނާއިބް ރައީސް މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ މިސްވިމިން ޓްރެކްގެ ސަބަބުން މީދޫގެ ފެތުން ތެރީންނަށް ބޮޑު ފަސޭހައަށްލިބި ފެންވަރު ރަނގަޅު މޮޅު ފެތުންތެރިންތަކެއް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށެވެ.   މީގެ އިތުރަށް މުހައްމަދުދީދީ ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރުގެ ތަރައްގީ އަށް މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ކަމަށާއި މިއަދު މި ފެނިގެން ދަނީ އޭގެ ތެރެއިން މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތެއްގެ ނިމުން ކަމަށެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

60 ފަރާތަކަށް ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލް ޗެއަރ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 60 ފަރާތްތަކަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ...

ކަންކަން ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާއިރު ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސްކަމަށް ހީކުރެވިދާނެ- މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ

ތަރައްގީގެ ސްޕީޑާމެދު ރަށްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ މިންވަރު ބޮޑުތަން މަތިވިޔަސް މުޅި ރާއްޖެ ގަޑުބަޑުކޮށްފައި އޮތުމުން ހުރިހާކަމެއް ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާއިރު ...

12 ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ހުސަވެފައިވަކަމަށް ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރަ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ނުބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ...

ސްރީލަންކާއަށް ރެޑް އެލާޓް ނެރެފި

މި ސަރަހައްދުގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ ސްރީލަންކާއަށް ރެޑް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. ލަންކާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް ...

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް ރަސްމީކޮށް އަރުވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރަސްމީކޮށް އަރުވައިފިއެވެ. ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް އެރުވީ ...

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އަންހެން ނޫސްވެރިޔަކަށް ފުރައްސާރަކޮށްފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން، މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ މުޒާހަރާގައި ޗެނަލް 13 ގެ ...