• Categories
  • Archives

މިއިންތިޚާބް އަޅުގަޑުމެން ކާމިޔާބުކުރާނީ އެކުއެކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ރަންރީދޫން ޖަރީކުރަމުން – ޝޫޒާ

advertisement

ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވާ  ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް  ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ހަރުފަތްތަކެއް ބިނާކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލްގެ މަގާމަށް  އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ ޝޫޒާ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

މީދޫގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީ “ރަށްވެހި ފަތިސް” ޖަލްސާގައި ވާހަަކަ ދައްކަވަމުން ޝޫޒާ ވިދާޅުވީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ބާރުތައް މަރުކަޒީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ގެންގުޅުނަމަވެސް އަދު ސަރުކާރުން އެ ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް ކައުންސިލުތަކަށް ބާރުތައް ދީފައިވާތީ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ކުށުގެ ވެށިން  ޒުވާނުން ސަލާމަތްކޮށް ބިނާުކުރަނިވި ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

މިޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝޫޒާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރަށްވެހިކަން ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ  އަންހެނުން ބާރުކުރުވައިގެންކަމަށާ   އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު މެނުވީ ރަށްވެހިކަން ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ނުގެނެވޭކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް  ސިއްހަތާއި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ފުރިހަމަވެ  ގެވެށި ކުށްތަކަށް ހައްލު ހޯދޭނެގޮތަކީވެސް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވައިގެންކަމަށް ޝޫޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

”  އަޅުގަޑުގެ އެދުމަކީ ތިޔަބޭފުޅުން އަންނަން އޮތް ޖީލުގެ ހައްގުގައި ތިލަފަތަށް ފާހަގަ ޖައްސަވައި ދެއްވުން ، އެއީ ހަގީގީ ބަދަލެއް އަންހެނުންނަށް ގެނެސްދިނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުންކަމަށްވާތީ  ، އަދި އަންހެނުންނަށް ވޯޓް ދޭންވީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ރަށްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވަކިފިރިހެނަކަށް ދޫނުކުރާނެ ބަޔަކަށް އަންހެނުން ވާތީ ، ކަޅު އަދިރިރޭރޭ ކިތަންމެ ދިގުލައިގެން ދިޔަކަމުގައިވިޔަސް އާދުވަހަކަށް އަލިވެލޭނެ، އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މިއިންތިޚާބް އަޅުގަޑުމެން ކާމިޔާބުކުރާނީ އެކުއެކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ރަންރީދޫން ޖަރީކުރަމުން ، ” މީދޫގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީ “ރަށްވެހި ފަތިސް” ޖަލްސާގައި ވާހަަކަ ދައްކަވަމުން ޝޫޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

advertisement

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ސަމާލުވުމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ދެދުވަހު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ނެޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ...

މީދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

މީދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. މީދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބަނދަރު ...

ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު މެޗެއް ކުޅެން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން އަލުން  ފެށޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަވެފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށަން ޖެހިއްޖެނަމަ ...

ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާނެއް މީހެއް ކަނޑައަޅާނީ އީޔޫ އަކުން ނޫން: މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހޯދުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ގޮސް ސަލާން ޖަހަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި މި ގައުމުގެ ވެރިކަން ހޯދުމަށް ...

87 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން ހަ ގޮނޑިވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ނުނެގޭނެ. – ނަޝީދު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ހަ ގޮނޑިވެސް ކާމިޔާބު ...

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި ޒިޔަތު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

Advertisement  އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ...