• Categories
  • Archives

މީދޫ ރަށްޔިތުން އެދިވަޑައިގަންނަވާފަދަ ރަށަކަށް މީދޫ ހެދުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރާނަން – ސޯލިހާ

advertisement

ރަށްޔިތުންގެ  ތާއީދާއެކު މީދޫދާއިރާގެ ގޮޑި ކާމިޔާބުކުރެވިއްޖެނަމަ  މީދޫ ރަށްޔިތުން އެދިވަޑައިގަންނަވާފަދަ ރަށަކަށް މީދޫ ހެދުމަށްޓަކައި ކަމާއިބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށް  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ ސޯލިހާ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ސޯލިހާ މިހެންވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން  ހުޅުދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިޖަލްސާގައި އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސޯލިހާ ވިދާޅުވީ ރަށްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުން ރަށަށް ހޯދައިދެވޭނީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އެސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތްކޮށްގެންކަމަށް ގަބޫލް ކުރައްވާކަމަށާ  އެހެންކަމުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް މީދޫދާއިރާގެ ގޮޑިއަށް ރަށްޔިތުން ސޯލިހާ ހޮއްވަވައިދެއްވައިފިނަމަ ރަށްޔިތުންނަށް ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ގުޅެންޖެހޭ ކޮންމެ ފަރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

” އައްޑުއަތޮޅުގެ ރަށްތައް ތަރައްގީކުރެވޭނީ އިގްތިސާދީގޮތުން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅިވިގެން ، އެހެންކަމުން ރަށުގެ ރަށްޔިތުންގެ ފުދުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލްގައި އަޅުގަޑު މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން ، އަދި ހެރަތެރެ ރިސޯޓާއި އިސްމެހެލާ ހެރަ ރިސޯޓުން  އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަނަވަސްކޮށްދެވޭތޯ  ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައްކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަފާ މީދޫ ރަށްޔިތުންނަށް އަދި އައްޑުއަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުޅާދާއިރާގައި ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން ، ” ސޯލިހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީދޫއަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ގިނަ ރަށްޔިތުންގެ އިގްތިސޯދު ބިނާވެފައިވާރަށެއްކަމަށާ  ، އެހެންކަމުން ރަށުގެ ދަނޑުވެރިކަން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށް މީދޫގެ ދަނޑުވެރީންގެ  އުއްމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ސޯލިހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުން ސޯލިހާ މީދޫދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާއިރު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ  ޝޫޒާއެވެ.  އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ރަޝީދާ މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮޑިއަށް ކުރި މަތި ލައްވައިގެން މިހާރު ދަނީ ކެމްޕެއިން ކުރަމުންނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް ބާރު ދިނީ މޮހަނަށް އޮޑި ދޭ އުސޫލުން – ފުވައްމުލަކު މޭޔަރ

ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް ބާރު ސަރުކާރުން ދިނީ މޮހަނަށް އޮޑި ދޭ އުސޫލުން ކަމަށް ފުވައްމުލަކު މޭޔަރ ފަލާހު ޝަރީފް ...

ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ މިލިއަން ޑޮލަރުން ވަން އަދީބުގެ ކުންފުނީގެ ނަން ރިޕޯޓަކު ނެތް – ނިޔާޒު

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދީބު ހިއްސާ އޮންނަ މޮންޓިލިއޯން ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަށް  އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަދެފައިވާކަމަށާ ...

ވެންކޫވަރ ސައުތު އޭޝިއަން ފިލްމް ފެސްޓިވަލުގެ ޚާއްސަ މެހުމާނަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ހުމާ ގުރެއިޝީ

“ވެންކޫވަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސައުތު އޭޝިއަން ފިލްމް ފެސްޓިވަލް 2017” ގެ ޚާއްސަ މެހުމާނަކަށް އިންޑިއާގެ އެކްޓްރެސް ހުމާ ގުރެއިޝީ ...

އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ޑެންމާކްގެ ކެރޮލައިން ވޮޒްނިއާކީ ހޯދައިފި

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ އަންހެން ސިންގަލްސް އިވެންޓްގެ    ޗެމްޕިއަންކަން ޑެންމާކްގެ ކެރޮލައިން ވޮޒްނިއާކީ ހޯދައިފިއެވެ. މެލްބަންގެ  ރޮޑްލޭވަރ އެރީނާގައި ކުޅެވުނު ...

ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޔެރީ މިނާ ދައްކާލައިފި

ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެޓީމަށް އަލަށް ގެނައި ކޮލަމްބިއާގެ ޑިފެންޑަރު ޔެރީ މިނާ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ...

އާސެނަލްގައި 12 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު ވޮލްކޮޓް އެވަޓަންއާއި ގުޅިއްޖެ

ދިގު މުއްދަތެއް އާސެނަލްގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު ތިއޯ ވޮލްކޮޓް އެވަޓަންއާއި ގުޅިއްޖެއެވެ. ތިން އަހަރާ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ...