• Categories
  • Archives

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތާއި މަނީލޯންޑަރިން ތުހުމަތުތަކެއް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ ދައުލަތުގެ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެ އެ ފައިސާ އިން ރިޝްވަތު ނަންގަވާ މަނީ ލޯންޑަރ ކުރެއްވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއްގައިކަމަށް މޯޅްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލަތަކުގައި ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައިއެވެ. ތިންގަޑިރެއްހާއިރު ފަހުން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުން ނުކުތުމަށްފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ބުނެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މައްސަލާގައިކަމަށާއި އައު މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ޓީމުގެ މި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރީ މީގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤްކުރެވި ޝަރީއަތް ހިންގިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ތަޙްޤީޤްގައިވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި އަދި ތަޙްޤީޤް މަރުހަލާގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް ލިޔުމުން ވަކީލުންގެ ހާޒިރުގައި އަންގާފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނަ އެއް މައްސަލައަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) މެދުވެރިކޮށް ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލު ހިމެނޭގޮތަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްފަހު، އެރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 77،504،912 (ހަތްދިހަ ހަތްމިލިއަން ފަސްލައްކަ ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ބާރަ ޑޮލަރު) އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އެފައިސާ ލޯންޑަރ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެކެވެ. އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެދިނުމުގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އަށް 220,704,546 ރ (ދުއިސައްތަ ވިހި މިލިޔަން ހަތްލައްކަ ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ ރުފިޔާ) ހޯދުމަށްފަހު އެފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އެފައިސާ ލޯންޑަރ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށާއި، ކުންފުނިތަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި 1،900،00 ރ (އެއްމިލިއަން ނުވަލައްކަ ރުފިޔާ) ދޫކޮށް، އެފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އެފައިސާ ލޯންޑަރ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ހިމެނޭކަމަށް ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުކޮށް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާއި ސުވާލުކުރި އަނެއް މައްސަލައަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ މެދުވެރިކޮށް ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ރ.ފުއްގިރި
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި 1،118،000
(އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ އަށާރަހާސް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު) ނަގައި އެފައިސާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ލޯންޑަރ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަހިޤީގަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިން ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުންވެސް ރައީސް ޔާމީނާއި ފުލުހުން ސުވާލުކުރީ ކޮން މައްސަލައެއްގައިކަމެއް އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލި އަހްމަދު ވިދާޅެއްނުވިއެވެ. މުޅިންވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ މިހާރުވެސް ކޯޓުގައި ހިގަމުންދާ މައްސަލާގައިމަަށެވެ.

މައްސަލަތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހާޒިރުވާ ވަކީލުން އެ އިދާރާއިގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ތަޙްޤީޤްތަކާއި އަދި އެފަދަ ތަޙްޤީޤްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ އިޖުރާޢަތުތައް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކާއި މެދު ނުބައި ތަސައްވުރެއް އުފެދޭގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައިވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރައްވާ އެފައިސާ އިން މަންފާ ހޯއްދެއްވި ކުށް ސާބިތުވެ ރައީސް ޔާމީން ގެންދަވަނީ 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުންނެވެ. މި ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށްވެސް ކްރިމިނަލްކޯޓުން ކުރި ހުކުމްގައިވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހައިކޯޓަށް ހުށައެޅި އިސްތިއުނާފު މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް އެކޯޓްގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ. ދަށުކޯޓްގެ ހުކުމް ބާތިލުކުަރަންޖެހޭކަމަށް ބުނެ ރައީސް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ވަނީ 75 ނުކުތާއެއް ހުށައަޅާފައެވެ. މި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމެއް ދެން އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 3 ވަނަދުވަހުއެވެ،

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިސްކިތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ދިރާގާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވިއުގައަކުން ގުޅައިލުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިރާގާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ...

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިސްލާހުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ވުރެ މާތަފްސީލީ ގޮތަކަށް އެކުށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ- ނިހާނ

ރިޝްވަތުގެ ކުށް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުން އުންޏެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިޝްވަތު ހުއްޓުމަށް މުޅިން އާ ބާބެއް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ...

މީދޫގެ ހުރީހާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންވެސް ތިބީ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާއާއި އެއްކޮށް- ވަސީމު

advertisement މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ތިބީ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާއާއި އެއްކޮށްކަމަށާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ބައިބައިވެފައިނެތްކަމަށް ...

ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އިބްރާހިމޮވިޗް މޭޖާ ލީގަށް ބަދަލުވަނީ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޒްލަޓަން އިބްރާހިމޮވިޗް އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގް ސޮކާގެ ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާން އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި ...

އައްޑޫޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެ : ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

އައްޑޫސިޓީގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ 100 އެނދުގެ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ޝެޑިއުލްއަށް ވުރެން އެއްމަސް ދުވަސް ކުރިން ނިމޭނެކަމަށް ...

ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ގޯތިތެރޭގައި ބާއްވާފައި އޮތް ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށް އަންދާލައިފި

ސ.ހިތަދޫ ދިރާމުލި ގޯތި ތެރޭގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށް އަންދާލައިފިއެވެ އެމްއެންޑީއެފް އިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި  ރޭ ...