• Categories
  • Archives

ޕްރިމިއާލީގުގެ ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސް ނުވުމަށް ޕީއެފްއޭ އިން ކުޅުންތެރީންނަށް އިރުޝާދު ދީފި

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ކުލަބްތަކުން ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެގޮތައް އެއްބަސް ނުވާން ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން “ޕީއެފްއޭ” އިން ކުޅުންތެރީންނަށް އަންގަމުން އަންނަކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާތީ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން މެދުކަނޑާލާފައިވާ މިމުއްދަތުގައިވާ ކްލަބްތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުން ކުލަބްތަކުން އަންނަނީ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ކަންތައްތައް ރާވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ޕްރިމާލީގުގެ 2 ކުލަބެއްކަމަށްވާ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެމްހަމްއިން ވަނީ އެކްލަބް ގެ ސްޓާފުންނާއި ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅާފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މިދެކްލަބުންވެސް ހުށަހަޅަނީ މުސާރައިގެ %20 ކުޑަކުރުމަށެވެ.

އިންގްލެންޑް ކުޅުންތެރީންގެ ހައްގުގައި އުފައްދާފައިވާ ޔުނިއަން ” ޕީއެފްއޭ” އިންވަނީ ކުލަބްތަކުން މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ކުރަމުންދާމި މިމައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ނިންމާފައެވެ. މިގޮތުން ޕީއެފްއޭގެ ހުށަހެޅުމަކީ އެ ޔުނިއަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސް ނުވުމެވެ. ސަބަބަކީ އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގަކީ އެކިގޮތްގޮތުން އާމްދަނީ ވަންނަ ވިޔަފާރިއަކަށްވެފައި މިމުއްދަތުގައި ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްގެން ބައެއް ކްލަބްތަކުން އޭގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާނެގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުންކަމަށް “ޕީއެފްއޭ” އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ސްޕެނިޝްލީގު ، އިޓަލިއަން ލީގު އަދި ޖަރުމަން ލީގުގެ ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ވަނީ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސް ވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގަކީ މިހުރިހާ ލީގަކާ އަޅާބަލާއިރު މާލީގޮތުން މާތަނަވަސް ލީގެކެވެ. ޓީވީ ރައިޓްސް ވިއްކައިގެން އަދި އެހެނިހެން ސްޕޮންސަރުން މެދުވެރިކޮށް ޕްރިމިއާލީގުގެ ކުލަބްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފުލަށްދާޓީމަށްވެސް ޓީވީ ރައިޓްސްގެ ގޮތުގައި ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންޓީމަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ.

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ ކްލަބްތަކުން މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ކުޅުންތެރީންނަށް އެންގުމުން އެކަން “ޕީއެފްއޭ” އަށް އަންގަން ޖެހޭގޮތައް މިހާރު އެޔުނިއަނުންވަނީ ކުޅުންތެރީނަނަށް އިރުޝާދު ދީފައެވެ.

ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން މާރޗްމަހުގެ 12 އިން ފެށިގެން ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައްވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޕްރިމިއާލީގު ކުޅުން އަލުން ފަށަން ކުރީން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ މިމަހުގެ 30 ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެތާރީޚުގައި މުބާރާތް ނުފެށޭނެކަމަށް ގިނަ ތަޖުރިބާ ކާރުން ބުނެއެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މެންބަރުން އަމިއްލައަށް ފިކުރު ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އޮވެގެން ނުވާނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުން ވަކި ފިކުރެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުކުރުމުން މެންބަރުން އަމިއްލައަށް ފިކުރު ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އޮވެގެން ނުވާނެކަމަށް ...

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 153 މީހުން – އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހީންގެ 116 މީހުން ހިމެނޭ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 153 މީހަކު މިއަދު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 148 ...

ފުރަތަމަ ލުއި ދެވޭނީ ގެއިން ނުކުމެ އުޅުމަށް – ރައީސް

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި މިހާރު އޮތް ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ...

އައްޑުއަތޮޅުގަމުގައި ހިންގަމުންއަންނަ ފްލައިން ސްކޫލް ނ.މާފަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

އައްޑުއަތޮޅު ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލް ނ. މާފަރުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް، ބަދަލުކުރަން ...

ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 – އެފްސީ ބަސްޕާކް ބަލިކޮށް އަމީގޯސް ފައިނަލަށް

9 ލަނޑު 3 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން އެފްސީ ބަސްޕާކް ބަލިކޮށް އެފްސީ އަމީގޯސް ޔޫތު ޗެލެންޖާސް ކަޕް 2020 ...

47 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 47 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1078 އަށް އަރައިފިއެވެ. ...