• Categories
  • Archives

އައްޑޫސިޓީގައި 3 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށް ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫނީ ދުއްވަން ނިކުތުމަކީ މަނާކަމެއް

އައްޑޫ ސިޓީގައި 3 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން އެއްވެ އުޅުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށާ އަދި ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް ނެތި ހަވީރު ގަޑިއާއި އެހެން ގަޑިތަކުގައި ދުއްވަން ނިކުތުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މިކަން ހާމަ ކުރައްވާ ނެރުއްވާފައިވާ  އިއުލާނުގައި ހާމަކޮށްފައިވަނީ  މިކަމަކީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ފިޔަވަޅު ތަކެއް އެޅުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އަންގާފައިވާތީ އެކަމާގުޅިގެން ނިންމެވި ނިންމެވުމެއްކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އާންމު ތަންތަނުގައި 3 މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން އެއްވެ އުޅުމަކީ މަނާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕާކުތަކާއި ފިނި މައިޒާން ތަކާއި ޖޯލި ފަތިތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުއްވާފައިވާ އިއުލާނުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް ނެތި ހަވީރު ގަޑިއާއި އެހެން ގަޑިތަކުގައި ދުއްވަން ނިކުތުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައިވެސް  ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިއީ މިދުވަސްވަރު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅި ހާއްސަ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިއުލާނުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި، އައްޑޫގެ އެއްފަސްވެފައިވާ ރަށްތަކުން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދިއުމަކީވެސް މަނާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން މީގެ ކުރީން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މިފަދަ ނިންމުންތަކާއި ހިލާފުވާ ފަރަތްތަކާއި މެދު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  މިގޮތުން ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތަކާއި ޙިލާފުވާ ފަރާތްތަށް 500ރ. އާއި 5000ރ. ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނޭކަމަށް ސިޓީކައުންސިލުގެ އިއުލާނުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާއިރު، ރައްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކުން ވެސް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުން މިހާރުވަނީ ވަނީ ފެނިފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައްޑޫސިޓީން ބަައްޔަށް އެއްވެސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައެއްނުވެއެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމްނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އާޠިފާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އާމިނަތު އާޠިފާ ޝަކޫރު އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިނިސްޓަރ އާޠިފާ އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ސިއްޙީ ...

ރައީސް ސޯލިހު ހިތަދޫގެ ފެނަކައިގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް، ފެނަކައިގެ އިސްވެރިންނާއި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިިފިއެވެ. ...

އައްޑޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވެ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

އައްޑުއަތޮޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވުމުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މި ...

މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މީދޫގެ އެކި ސަރހައްދުތަކަށް ފޮގް ސްޕްރޭ ކުރަންފަށައިފި

މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިންޖެހޭ ޑެންގޫ ބަލީގެ ކޭސްތަކެއް މީދޫގައި މަދިރި ގިނަވެ، ފެތުރެމުންދާތީ މީދޫގެ އެކި  ސަރަހައްދަކަށް ފޮގް ސްޕްރޭ ...

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ: ދިވެހީންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކުރުމަށް މަޖިލިހުގެ ގިނަމެމްބަރުން ގޮވާލައްވައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހީންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކުރުމަށް މަޖިލިހުގެ ގިނަމެމްބަރުން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މެމްބަރުން މިގޮތައް ގޮވާލެއްވީ ޓުއަރިޒަމް ...

ފެނަކައިގެ އާއިލާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންސް ލިމިޓެޑުން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ...