• Categories
  • Archives

ތަށިބަރި ބަދަލު ކުރުމަކީ އެއްގެއިން އަނެއް ގެއަށް ބަލި ޓްރާންސްފާ ކުރުން: ޑރ. އަފްޒަލް

އެއް ގެއިން އަނެއް ގެއަށް ތަށި ބަރި ގެންދަމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށާއި އެއީ މި ދުވަސްކޮޅު މަދު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ)އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. އަފްޒަލް ރޭ ވިދާޅުވީ އެއް ގެއިން އަނެއް ގެއަށް ތަށި ބަރި ބަދަލުކުރެވޭނަމަ  އެއީ ބަލި ފެތުރޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަކީ މިވަގުތަށް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެހެން ޖެހިގެން ނޫނިއްޔާ މި ދުވަސްކޮޅު ގޭގެއަށް ތަށިބަރި ގެންދިއުން މަޑުޖައްސާލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަފްޒަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ތަށިބަރި ގެންދިއުން ހުއްޓުވިއްޖެ ނަމަ އެއް ގެއިން އަނެއް ގެއަށް ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ކޮންޓެކްޓުންގެ އަދަދު ވަނީ ލޮކްޑައުންއާއި ގުޅިގެން މަދުވެފައި ކަމަށެވެ.

ރޭ ބޭއްވުނު ނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅޭ މީހުންގެ ފަރާތުމް  މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީތަކަށް ކޮވިޑް 19 ގެ ވައިރަސް ވަންނަން ފަށާފައިިވާ ކަމަށް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެހެން މުހިއްމުކަމެއް ޖެހިގެން ނޫނިއްޔާ މި ދުވަސްކޮޅު ގޭގެއަށް ތަށިބަރި ގެންދިއުން މަޑުޖައްސާލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ނޮޅިވަރަމުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓީވް ވެއްޖެއެވެ. “ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން” އިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ...

އައްޑޫ ލިންކުރޯޑުގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ގައުކެޑި ސަރަހައްދުން ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ...

އަޅުގަޑުވެފައިވާ ވައުދެއް ، ބަލިވެއްޖެ ނަމަ އަޅުގަޑު ހުންނަވާނީ މޮޅުވާ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައިކަމަށް – އިމާދު ސޯލިހު

އަޅުގަޑުމެންގެ މިގައުމަށް ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ގެނެވޭނީ އަޅުގަޑު ގަބޫލްކުރާގޮތުގައި ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިގެންކަމަށް އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ ...

ހަފްތާއަކަށް ސަރުކާރު ބަންދުކޮށް، ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ %20 އަށް ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މުސާރައިގެ %20 ކުޑަކުރުމަށް ނިންމަވާ މިމަހުގެ 19އިން 26 އަށް ސަރުކާރުގެ ...

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އާޠިފާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އާމިނަތު އާޠިފާ ޝަކޫރު އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިނިސްޓަރ އާޠިފާ އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ސިއްޙީ ...

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން މީހުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނާއި ...