• Categories
  • Archives

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ބޭނުންވާ މާސްކާއި ގައުން އަދި ސެނިޓައިޒާ ނެތް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ބޭނުންވާ މާސްކާއި ގައުން އަދި ސެނިޓައިޒާ ނެތް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ރޭ ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން، ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލްގައި ބޭނުންވާ މާސްކާއި ގައުން އަދި ސެނިޓައިޒާ ވެސް އެތަނުގެ ސްޓޮކް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ލިސްޓު:

-289 ގައުންސް (ރައްކާތެރި ވުމަށް އަޅާ ހެދުން)

-1،306 ސާޖިކަލް މާސްކް

– 59 އެން-95 މާސްކް

– 133 ފުޅި ސެނިޓަައިޒާ

“ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ހަދާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތައް އެބަ ލަސްވޭ. ހިތަދޫގައި ހަދާ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތުގެ 90 ޕަސެންޓް ވަނީ ނިމިފައި. އަދި އެހެން އަތޮޅުތަކުގައި ހަދާ ފެސިލިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެބަ ކުރިއަށް ދޭ. ގިނަ ތަންތަން ހުރީ ނިމުމާ ގާތުގައި.” ނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރޭ މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން ފޭސް މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާ ހުސްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ފުރަތަމަ އެޚަބަރު ގެނެސްދީފައިވަނީ  އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ ‘އައްޑޫ ލައިވް’ އިން ނެވެ.  މީގެ އިތުރުން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރަ ޝަރަފު ސާދާތު ވަނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) ވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ނެތްކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހިތުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް  މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ( މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު )  ހެނދުނު އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ބަލި މީހާއަށް އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިނުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ ޝަރަފު ސާދާތު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި މޫސާ ބުޝްރީ ހުޅުދޫދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ސ. ހުޅުދޫ ...

މާލެއިން ޕާކިސްތާނު މީހަކާއި އިތުރު ދެ ދިވެހިން ފައްސި ވެއްޖެ

މާލެއިން ޕާކިސްތާނު މީހަކަށާއި އިތުރު ދެ ދިވެހިން ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސި ވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ...

ވަގުތުން އިންޓަނެޓް ބޭންކިންއަށް ރަޖިސްޓަކުރެވޭ ގޮތް ބީއެމްއެލް އިން ހަމަޖައްސައިފި

ބޭންކިން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ކަސްޓަމަރުން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުންނާއި ވީހާވެސް ފަސޭހައި ރަޖިސްޓަކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ...

މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުމީދޫގައި ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިންލަޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ( މީރާ ) ގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުމީދޫގައި  މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ...

އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް މަދަހަ މުބާރާތް 1440 : 7 އަހަރުން ދަށުގެ 1 ވަނަ ޝަމްސުއްދީންސްކޫލްގެ މަރިޔަމް މާހީއަށް

އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް މަދަހަ މުބާރާތުގެ 7 އަހަރުން ދަށުގެ  އެއްވަނަ  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ މަރިޔަމް މާހީ މުހައްދު ...

ލައިން ޖަޖެއްގައި ބޯޅައިން ޖެހުމުން ޖޮކޮވިޗް މުބާރާތުން ވަކިކޮށްފި

ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނުސް މުބާރާތުގެ  ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި މަޝްހޫރު ޓެނިސް ތަރި ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ގަސްދު ލައިން ...