• Categories
  • Archives

14 ރަށަކުން 334 މީހެއްގެ ވަޒީފާވަނީ ގެއްލިފައި- އެޗްއާރުސީއެމް

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން 14 ރަށަކުން 334 މީހެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް ހިއުމަންރައިޓްސްއޮފްދަމޯލްޑިވްސް ( އެޗްއާރުސީއެމް )  އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިމަހުގެ 1 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 27 ރަށު ކައުންސިލަކުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މައުލޫމާތު އެޗްއާރުސީއެމުން އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު ކޮވިޑް 19 އާއިގުޅިގެން 334 މީހުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް 14 ކައުންސިލަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި 27 ރަށުގެ ތެރެއިން 7 ރަށެއްގައި މީހުން ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާއިރު 9 ރަށެއްގައި ހޯމް އައިސްލޭޝަންގައި މީހުން ބައިތިއްބާފައިވާކަމަށްވެސް އެރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކާބޯތަކެތި ލިބެން ނެތްކަމަށް ދެރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާއިރު މަސްދުވަހަށްވާވަރަށް ކާބޯތަކެތި ނެތްކަމަށް 9 ރަށަކުން ބުނެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކާބޯތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވެފައިވާކަން 6 ރަށަކުން ބުނެފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން ދެރަށަކުން ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ މަތިންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިރިޕޯޓްގައި 1 ރަށެއްގައި ކާބޯތަކެތި ލިބުން ދަތި އާއިލާއެއް އެބަހުރިކަމަށާ ރަށުގެ ފަންނީ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ފިޔަވައި އެހެނ ބިދޭސީންނަށް ކާބޯތަކެތި ލިބުން ދަތިކަމަށް 3 ރަށަކުން ފާހަގަކުރާކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ގިނަ ރަށްރަށުގައި ބޯފެން ރައްކާކޮށްފައިވާއިރު 4 ރަށެއްގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ބޯފެން ރައްކާކުރެވިފައިނެތްކަމަށާ ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނެ ފެނުގެ އަގުބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށް އެއްރަށުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ކެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ގޭސް ރަށުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނެތްކަން 3 ރަށަކުން ފާހަގަކުރާކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހިތަދޫން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫ ސިޓީން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ...

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ މެޑަމް ފާތުންގެ އަގު ވައްޓާލާ އެކަމަނާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން – ޝިފާޤު މުފީދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމްއާއި ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަފާތު ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދަނީ އެކަމަނާ ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ...

އައްޑޫގެ މިސްކިތްތަކުގައިވެސް މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންގައި އަދި މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި ނެތް ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ...

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ މަތިވެރި، ޝަރަފުވެރި، ބޮޑު އަމާނާތެއް އެކުލެވިގެންވާ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ މަތިވެރި، ޝަރަފުވެރި، ބޮޑު އަމާނާތެއް އެކުލެވިގެންވާ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ...

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް މީދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މީދޫ ކޯގަންނު ގްރޫޕާއި ސިއްހީމަރުކަޒާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސފިއެވެ. ...

ސީޕީ އަރީފް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާ ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ...