• Categories
  • Archives

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 37 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިތުރު 37 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖޭގައި މިބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 1143އަށް އިތުވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 15 ދިވެހިންނާއި، ބަންގްލަދޭޝްގެ 19 މީހުންނާއި، އިންޑިއާގެ 3 މީހުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މިހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނެވެ. މިބަލި ޖެހުނު މީހުންގެތެރެއިން މިހާތަނަށް 80 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު ދަށްވާން ފަށާފައިވާކަމަށް ނޭޗަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޗަން ސެންޓަރުން ވިދާޅުވެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހު 350އަށްވުރެ ގިނަ ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓްކުރަމުން އައިސްފައިވީނަމަވެސް، މިދުވަސްވަރު ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން އެންއީއޯސީގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އިތުރު ދަތިތައް ދިމާވެފައިވާކަމަށް އެސެންޓަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެގޮތުން މޫސުންގޮސްވުމުން އޮޕަރޭޝަނަށް ލަސްކަމެއް އައިސްފައިވާކަމަށާ، ބަލި މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި އެނޫންވެސް ބައެއް ލަސްތައް އައިނަމަވެސް އެ ވީހާވެސް އަވަހަށް ޓޭސްޓްކޮށް ބަލިމީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަންވެސް ކުރަމުން އަންނަކަމށެވެ.

އެންއީއޯސީން ވިދާޅުވީ، ނަތީޖާ ނުލިބޭ ސާމްޕަލްތަކުގެ ޢަދަދު އިތުރުވެފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އިތުރު ކޭސްތަކެއްގެ ނަތީޖާ މިރެއާއި މާދަމާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށެވެ. މިދުވަސްވަރު ގޭބީސީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގަމުންދާތީ އެކަމަށް ވީހާވެސްބޮޑަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެސެންޓަރުން ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އެއްމަހުގެ ކުއްޖަކު ކޮވި ޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ވިހޭތާ އެއް މަސް ނުވާ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ...

ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ގެ ބާބު

އަހަރެން މާލެ ހިޖުރަ ކުރިތާ ތިރީސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަވީއެވެ. ޅަ ދުވަސްވަރު އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް، ރަޙުމަތްތެރިންނާއި ސަކަރާތް ...

ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ރިސެޓް ކުރުން

މާރިޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖެ މި އޮތީ ފުރަބަންދުކޮށްފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށްޓަކައެވެ. ...

އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ކުދީން ގެންނަނީ އުގެނުމަށް ފަހިކުރަން ؟

ދަރިވަރުންގެ ކާމިޔާބީގެ އިތުރު އެހެން ބަހާތައް:  ( 11 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ލިއުމާއި ގުޅޭ ) ...

މިނިވަން ކަމުން އަޅުވެތި ކަމަށް ދާނަންތަ؟

މިއަދު މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ މިދަނީ މި ފަސްގަނޑަށް ފުރިހަމަ މިނިވަން ކަން ލިބުނުތާ 53 އަހަރު ފުރުމުގެ އުފާވެރި ...

ހިތާއި ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކަށް ޙާއްސަ މެޑިކަލްކޭމްޕެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަނީ

ހިތުގެ ބަލިތަކާއި، ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަން އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފިއެވެ. ދެދުވަހުގެ ...