• Categories
  • Archives

މަޓީން ބުނީ މިހާލަތުގައި ޓުއަރިޒަމްދާއިރާ އާއްމު ހާލަތަކަށް އައުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމަށް- ނަޝީދު

މިހާލަތުގައި ޓުއަރިޒަމްދާއިރާ އާއްމު ހާލަތަކަށް އައުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމުގައި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓުއަރިޒަން އިންޑަސްޓްރީ (  މަޓީން )  ބުނެފިއެވެ. މަޓީން ބުނީ މިހާލަތުގައި ޓުއަރިޒަމްދާއިރާ އާއްމު ހާލަތަކަށް އައުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމަށާ މިއަހަރުގެ ބާކީއޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނަކަމަށެވެ. ދާއިރާގެ ފިއުޗަރ ރެވެނިއު ފޯކާސްޓެއް މިދަނޑިވަޅުގައި ހެދިދާނެކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރެވޭނެކަމަށްވެސް މަޓީންވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ސަމާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓަކާގުޅިގެން މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޓީން ބުނާގޮތުގައި މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ޓުއަރިސްޓުން ނާންނާނެކަމަށާ މަޓީގައި ތިއްބެވީ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން ކަމަށްވާއިރު އެޖަމާއަތުން ދައްކާވާހަކަ އަޑުއަހަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

” ކޮމިޓީން ބެލިބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި ފޯސްކާސްޓެއްނެތް ، އެމްއެމްޕީއާރުސީއަކު އެބޭފުޅުންގެ  ފޯކާސްޓެއްނެތް ، އެހެންވީމާ ކޮމިޓީން އެދުނީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީގައި ފޯސްކާސްޓެއް ހަދާ ދިނުމަށް ، އެޔުނިވާސިޓީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ 4 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެބޭފުޅުން ފޯކާސް ހަދާ ދޭނަމޭ ، އަޅުގަޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މިހާރު އެ 4 ހަފްތާ ގާތްގަޑަކަށް ހަމަވެދާނެ ، އެހެންކަމުން އަޅުގަޑު މަޖިލިހުގެ އިދާރާގައި އަދި ކޮމިޓީގައިވެސް އެދޭނަން އެބޭފުޅުންނާ މިވާހަކަ ދައްކަވާ ދިނުމަށް ، މަޓީން ބުނަނީ އެބޭފުޅުން ދެކޭ ގޮތުގައި މިއަހަރު ޓޫރިސްޓުންނެއް ނާންނާނޭ ، އަޅުގަޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި މަޓީން ދައްކާވާހަކަ އަޅުގަޑުމެން އަޑުއަހަންޖެހޭނެ ، އެތަނުގައި އެތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ވިޔާފާރީގެ ކަންކަން ވަރަށްރަގަޅަށް ދަންނާނެ ބޭފުޅުން ،  އެބޭފުޅުން އެދައްކަވާ ވާހަކަ އަޅާނުލާ އެވާހަކަތައް ބޮލާލާ ޖަހާފައި މިރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު އަޅުގަޑުމެންނަށް  ރަގަޅު މިސްރާބަކަށް ގެންދެވިދާނެކަމަކަށް އަޅުގަޑަކަށްވެސް ނުފެނޭ ، އަދި ރަށްޔިތުންގެ އާއްމު ހާލަތު ރަގަޅުކުރެވިދާނެކަމަކަށްވެސް ،  އަދި ރަށްޔިތުންގެ އާމްދަނީ މިހާބޮޑަށް ދަށްވެފައި އަދި ރަށްޔިތުން މިހާބޮޑަށް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ވަގުތެއްގައި އެބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ އަޑުނާހާ އަޅުގަޑުމެން ތިބޭކަށެއް ހިލާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވާނެ ، މަޓީ ދެކޭގޮތުގައި މިއަހަރު ނިމެންދެން ރިސޯޓްތަކަކަށް މީހުންނާންނާނެ ”   ” އިއްޔެގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޓީން އެ ގޮތަށް ލަފާކުރި ނަމަވެސް ކައިރީގައި އެއާޕޯޓް ހުރި ރިސޯޓްތައް ހުޅުވޭނެ ގޮތް ހަދައި ދިނުމަށް ރިސޯޓްތަކުން ސަރުކާރުގައި އެދެމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް އިއްޔެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން  ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

” ރިސޯޓުތަކުން އެބައެދޭ  ސަރުކާރުގައި ، އެއާޕޯޓްތައް ކައިރީގައި ތިބި ރިސޯޓްތައް ހުޅުވޭނެގޮތެއް ހަދާދިނުމަށް ، އަޅުގަޑުގާތުގައިވެސް އަދި ކޮމިޓީންވެސް އެބަފާހަގަކުރޭ ރިސޯޓްތަކުން އެގޮތައް  އެދެމުންދާކަމަށް  ، ބޭރުގައި އެބަތިއްބޭ މީހުން އަންނަން ، ދެން މިކަމަކީ އެހެންބަޔަކާ ބެހޭ ކަމެއްނޫނޭ ، އެމީހުން އައިސް ތިބޭނީ އެބޭފުޅުންގެ ރިސޯޓްގައޭ ، އަދި އޭގެ ފަހުން މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ލިބި މީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެއޭ  ” ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިއަދަކީ ބައިނަލަޤްވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް

ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ބައިނަލަޤްވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަހަކީ، ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި ...

މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދުން ފެށިގެން ޓިކެޓް ވިއްކަމުން ދާނީ އަގުހެޔޮ ފެޔާ ތަކުގައި

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު  25 އާއި 30 ޕަސެންޓާ ...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދެމަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމަށާއި މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސްގެ މަޤާމަށް ...

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ، ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކުން 100 ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ތިލަދުންމައްޗަށް ފޯރާފައިވާތީ އެ ސަރަހައްދުން 100 މީހުންގެ ގައި ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓްކުރުމަށް ހެލްތް ...

މަމެން” ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ދިރާގު ސ. އޮޕަރޭޝަނުން ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޑޭޓާ، ވޮއިސް އަދި އެސްއެމްއެސް އަމިއްލައަށް ކަނޑައެޅޭގޮތަށް އުފެއްދި މޯބައިލް ޕުރީޕެއިޑް ޕްލޭން “މަމެން” ...