• Categories
  • Archives

ދުވާލަކު 1000 ޓެސްޓްކޮށް، އަތޮޅުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށަނީ

މާލޭ ސިޓީން ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ 1000 އިތުރުކޮށް ޖޫންމަހުގެ ކުރީކޮޅު އަތޮޅުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު ﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްސަ ކަވަރޭޖުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ބަލާ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ޓެސްޓިންގ ކެޕޭސިޓީ މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 600 ގައި ހުރިއިރު، މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޢަދަދު 1000 އަށް އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ނުވަތަ މި ފެށޭ ޖޫންމަހުގެ ކުރީކޮަަޅު ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަަށް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

“މިމަހުގެ ނިޔަލަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ކެޕޭސިޓީ 1000 އަކަށް އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންމިދަނީ. މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ނުވަތަ ޖޫންމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖީންއެކްސްޕާޓް ކާޓްރިޖްތައް ރާއްޖެއަށް އައުމާއެކީގައި އަތޮޅު ތެރޭގައި ޓެސްޓްކުރުން ފެށިގެންދާނެ. މީގެއިތުރުން ޕީ.ސީ.އާރް މެޝިންތައް ބޭނުންކޮށްގެންވެސް އަތޮޅުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް އެބަ ހަމަޖެއްސޭ. ދަނީ ހަމަޖައްސަމުން” މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ، ކޯވިޑް-19 މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފެތުރިގެންދިޔަ ނިސްބަތާއި ބަލާފައި މިހާރުވެސް ޓެސްޓިންގ ކެޕޭސިޓީ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ޢަދަދަށާއި، ބަލި ފެތުރެމުންދާ ޓްރެންޑާއި އެއްގޮތަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ކަންކަންވެސް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 1274 މީހުންނަށް ވަނީ ކޯވިޑް ބަލި ޖެހިފައެވެ. މި ބަލީގައި މިހާރު 1164 މީހުން ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނައިރު މި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 109 އަށް އަރާފައެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ވަކިވެގެތުމަށް ބާރުލިބިދޭ ޢަމަލަކަށް ޖާގައެއް ނުދޭނަން – ހޯމްމިނިސްޓްރީ

ދިވެހި ދައުލަތް ފޮތިފޮތިކޮށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ވަކިވެގެތުމަށް ބާރު ލިބިދޭ ޢަމަލަކަށް ސަރުކާރުން ޖާގަ ނުދޭނެކަމަށް ހޯމް މިނިންސްޓްރީން ...

ޕްރެސް ކަޓުވާލުމުން ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމުން ބާކީކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ ދިވެހި ރާއްޖެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބޫޓާނާ ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސްއަށް ...

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 4 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު ހަތަރު މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ދާދިދެންމެ ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ، ރާއްޖެއިން ...

ގަމުގައި ޕައިލެޓް ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުދެނީ

ރާއްޖެއިން ޕައިލެޓްކަން ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ކުދީންނަށް  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަޔައެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީންނިންމައިފިއެވެ. ހަޔަރ ...

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަށް ގައްދޫގައި ހެދި މަރިޔާދުގޭގައި ބަޔަކު އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގދ. ގައްދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައިހުރި މަރިޔާދުގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ...

މާލެއިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 13 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 8 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ...