• Categories
  • Archives

ތައިލެންޑްގައި އެކްސިޑެންޓްވި ހުޅުދޫ އަހުމަދު ސައީދު ނިޔާވެއްޖެ

ތައިލެންޑުގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ސ. ހުޅުދޫ ވައިޖެހޭގޭ އުމުރުން 44 އަހަރުގެ އަހުމަދު ސައީދު  ރޭ ފަތިހު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ބެންކޮކްގެ ރަޖާވިތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވި އަހުމަދު ސައީދު، މިއަދުގެ އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ވަނީ ތައިލެންޑްގައި ވަޅުލާފަ އެވެ.

2019 ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބެންކޮކްގެ ގަޑިން ދަންވަރު 3:30 ހާއިރު ހިގި އެކްސިޑެންޓްގައި  ބޮލަށް  ވަރަށްބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ އޭނާ  ނިޔާވީ އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެއްވަމުން ގެންދެވި ޑޮކްޓަރުން އުންމީދު ކަނޑާލާފައި ވަނިކޮށްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.  ޑޮކްޓަރުން އުންމީދު ކަނޑާލީ އެކްސިޑެންޓްގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ބައެއް ގުނަވަންތައް ފެއިލްވުމުންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ޑިސެމްބަރުގައި 24 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  އަހުމަދު ސައީދު އެކްސިޑެންޓްވީ އެރޭ މާލެން ބެންކޮކަށްގޮސް  އެއާޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ހިގި ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައެވެ. މިއެކްސިޑެންޓް ހިގިއިރު  އޭނައާއެކު ކާރުގައި އިން އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ އަށް ވެސް ކުދިކުދި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އަހުމަދު ސައީދުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ސިކުނޑި އާއި ކަނދުރާގެ ދެ އޮޕަރޭޝަން ވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ފަހު ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އައި ކަމަށް ވެސް އޭރު އާއިލާއިން ބުންޏެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19: އިޓަލީ 2 ދެ މީހުން ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގުނީ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް ފުރިފަހުން

ރާއްޖެއިން  ފުރައިންދިޔަ އިޓަލީ 2 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެނގުނީ ކަރަންޓީނަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު ހަމަކޮށް ފުރުވާލިފަހުންކަމަށް ...

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް ރަސްމީކޮށް އަރުވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރަސްމީކޮށް އަރުވައިފިއެވެ. ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް އެރުވީ ...

އައްޑޫއަށް 37 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަރަންޓްގެ މަޝްރޫއެއް

އައްޑޫސިޓީގެ ކަރަންޓް ވިއުގައަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޗައިނާާގެ ކުންފުންޏަކާއި އެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު މާގިރި ހޮޓެލްގައި ...

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ބައެއްވަޒީރުން ބައްދަލުވި

  ބައެއް ވަޒީރުންވެސް މިވަގުތު އައިސޮލޭޝަންގައި އެބަތިބިކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ...

ހުޅުދޫ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ސަރުކާރުގެ “ގެދޮރުވެރި ކުރުވުން” ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށް ފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި ...

ޤައުމު އަޅުވެތިކުރަން ގޮވާލާ އެކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް- ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފް

ދިވެހި ޤައުމު އަޅުވެތިކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދީ، ހިތްވަރުދިނުމަކީ ޚިޔާނާތްތެރި އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ކަމަށްބުނެ، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ...