• Categories
  • Archives

ކަރަންޓު ބިލް ދެއްކުމަށް ފެނަކައިން އެޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ކަރަންޓު ބިލް ދެއްކުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ

ފެނަކައިން މިއަދު ބުނީ ފެނަކަ ބިލް-ޕޭ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ބިލްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އަމިއްލަފުޅަށް ބައްލަވާލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށްވެސް ފެނަކައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންޑްރޮއިޑް ކަސްޓަމަރުން ފެނަކަ ބިލް ޕޭ-އެޕް މިހާރު ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެކަމަށްވެސް ފެނަކައިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފެނަކައިގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރީގެ ބިލްތަކުގެ ތަފްސީލްވެސް ބަލާ ލެއްވޭނެ އެވެ. އަދި ފައިސާ ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތައްވެސް މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބަލައިލެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ތާކު ހުންނަވައިގެން ކޮންމެ ގަޑިއަކުވިޔަސް ބިލް ދައްކާލެވޭނެ އެވެ. އަދި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ ވަރުވެސް މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބަލައިލެވެން ހުންނާނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފެނަކައިން ވަނީ ކަރަންޓު ބިލް އޮންލައިންކޮށް ބަލައި ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމެއް މީގެ ކުރިންވެސް ހަމަޖަައްސާފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އިންޓަރނެޓު ބެންކިން މެދުވެރިކޮށް ކަރަންޓު ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ މީގެކުރިން ހަމަޖައްސާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް މޯލްޑިވިއަންއިން މެދުކަނޑާލައިފި

މާލެ ސިޓީ ފުރަބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ދަތުރުތައް މޯލްޑިވިއަންއިން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. ޤައުމީ އެއަރލައިން ‘މޯލްޑިވިއަން’ ...

60 ފަރާތަކަށް ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލް ޗެއަރ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 60 ފަރާތްތަކަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ “އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް” އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ ...

ސައޫދީން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު މީދޫގައި ބަހަން ފަށައިފި

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރޯދަ މަހަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުގެ ތެރެއިން މީދޫ ...

ކުރީގެ ނޫޓެއް އޮތްނަމަ އަވަހަށް ބަދަލުކުރަން އުޅޭ !

ދިވެހި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކުރިން ގެންގުޅުނު ނޫޓުތައް މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ބޭނުން ކުރުން ...

ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ޓެސްޓުކުރަންވެއްޖެ: ޣައްސާން

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ޓެސްޓުކުރަން ފެށުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ކޮޅުމަނޑުލު ގުރައިދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ޣައްސާން ...