• Categories
  • Archives

ކަރަންޓީނާއި ހިލާފުވާނަމަ ރަށްތަކުގައި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓީނު ކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ކަރަންޓީންކޮށްފައިތިބޭ މީހުން އުޅެމުންދާ ގޭގައި އުޅޭ އެހެން މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ އުސޫލާ ހިލާފަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓާނަމަ ރަށްތަކަށް ބަލި ފެތުރި ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ޓެގް ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

އެންއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓެގް ޓީމްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓީނަށް ރަށްރަށަށް މީހުން ފޮނުވުމަކީ ބަލި ފެތުރުމުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ފުރުސަތެއް އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ގޭގައި ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި ރަށްރަށުގައި ވެސް ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެޗްޕީއޭއިން ދިނުމަށްފަހު އެ ހުއްދައާއެކު މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި ރަށްރަށުގެ މީހުނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ދިވެހިންނަށް ވެސް ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓީން ވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ހަމަޖެއްސި އުސޫލުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ގިނަ ބަޔަކަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީދީފައެވެ.

މާލެ ސިޓީގައި ކޮމިނިއުޓީ ސްޕްރެޑް އޮތުމުން މާލެއިން ކޮންމެ ތާކަށް މީހަކު ދިޔަ ނަމަވެސް އެއީ ބަލި ފެތުރުމަށް ފުރުސަތު އޮވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށްވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތައް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރަށް

ކޯވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް ފަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތްތައް ދޭ ...

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހިފުމަށް ގޮވާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއާއި ކޮޅުނބުގައި ބައްދަލު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހިފުމަށް އިންޑިއާގެ ރާޖަ ސަބާގެ ...

50 މޭލަށް ވައިގަދަ ވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް  50 މޭލާށް ވައިގަދަވެދާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާ މެޓް ...

އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ކުދީން ގެންނަނީ އުގެނުމަށް ފަހިކުރަން ؟

(23 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ލިއުމާއި ގުޅޭ ) ނިންމުން: މަތީގައި ބަލައިލެވިފައިވާ ދިރާސާ ލިއުންތަކުން ހާމަވާ ...

ވަޢުދުތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރައްވަން އިބޫއަކަށް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ: ނިހާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްޓަކައި ވެވަޑައިގަންނަވާ ވަޢުދުތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރައްވަން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް އަށް އެނގިވަޑައިނުގަންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމް ...

ގއ.މާމެންދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލެއިން ގއ.މާމެންދުއަށްގޮސް ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެރަށަށްދިޔަ ...