• Categories
  • Archives

ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނަށް އެލަވަންސް ދޭން ގޮވާލާ ގަރާރު ބަލައެއް ނުގަތް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސެއް ދޭން ގޮވާލައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގެ އެކި ސިނާއަތުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި ވަޒީފާ ގެއްލި ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު އެތައް ހާސް އާއިލާއެއް ބިކަހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަންކަން މެދުވެރިވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދޯހަޅިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ އާއިލާތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމުގައި ވެސް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މި ގޮތުން ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހާލަތުން އަރައިގަނެވެންދެން ސަރުކާރުން އިނާޔަތެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ކުއްލި މައްސަލާގައިވެ އެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ރިބައުންޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރިސޯސަސް މިހާރުން މިހާރަށް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށާއި އެކަަމަށް ބިއުރޯއެއް އުފެއްދުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ.

މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު މަޖިލީހުގައިި ނެގި ވޯޓުގައި، އެ މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރަން ނުފެންނަކަމަށް 27 މެމްބަރުން ވަނީ ވޯޓުދެއްވައިފަ އެވެ. މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން ވޯޓުދެއްވީ އެންމެ މެމްބަރެކެވެ. އެއާއެކު އެ މައްސަލަ ވަނީ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިިފަ އެވެ.

ވަޒީފާ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖާބިރު ގަރާރެއް ހުށައަޅުއްވާފައިވާއިރު، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ 5000 ރުފިޔާގެ އެހީތެރިކަމެއް ދެމުންނެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަތިންދާބޯޓު ދިވެހި ޕައިލެޓަކާއެކު މިމަހު 18 ގައި އާ ރަންވޭއަށް ޖައްސާނެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަތިންދާ ބޯޓު އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ އޭ380-800 ގެ ފްލައިޓް މި މަހުގެ 18 ...

ވެމްކޯގެ ބިލްތަކަށް ހައިއެނާޖީ އަދި ފިނި މޯބައިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ހިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކެނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމައްޓަކައި ...

ހުޅުދޫ ބޮޑުމަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

ހުޅުދޫ  ބޮޑުމަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި އެވެ. ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިމަސައްކަތުގައި  މިހާރު ...

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތާއި މަނީލޯންޑަރިން ތުހުމަތުތަކެއް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ ދައުލަތުގެ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެ އެ ...

އައްޑޫގެ މިސްކިތްތަކުގައިވެސް މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންގައި އަދި މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި ނެތް ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ...

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫގައި ރުއްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ” އައްޑޫނަލަފެހި ” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މީދޫގެ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން ...