• Categories
  • Archives

އިގިރޭސިޕްރިމިއާލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ލިބިއްޖެ

އިގިރޭސިޕްރިމިއާލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ލިބިއްޖެވެ.

ލިވަޕޫލްއަށް ޗެމްޕިއަން ލިބުނީ ޗެލްސީ އާއި ވާދަކޮށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިވުމުންނެވެ.

ޗެލްސީއަތުން ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ ދެވަނާގައި އޮތް ސިޓީ ބަލިވުމުން ލިވަޕޫލަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ ސިޓީ އަށް ބާކީ އޮތް ހަތް މެޗުން މޮޅުވިޔަސް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ލިވަޕޫލްއާއި އެއްވަރު ނުކުރެވޭނެތީއެވެ. ބާކީއޮތް ހަތް މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެނަމަ ސިޓީއަށް ލިބޭނީ  84 ޕޮއިންޓެވެ.

މިހާތަނަށް ލިވަޕޫލަށް 31 މެޗުން 86 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު  ސިޓީ އަށް 31 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 63 ޕޮއިންޓެވެ.

2019/2020 ގެ ޕްރިމއާލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް މިލިބުނީ 30 އަހަރުގެ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހުގައެވެ. އަދި މިއީ ޕްރިމިއާލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ލިބުނު 19 ވަނަ ފަހަރެވެ. ލިވަޕޫލަށް އެންމެ ފަހުން ޕްރިމިއާލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިފައިވަނީ  1989/1990 ގެ ސީޒަނުގައެވެ.

ބާކީ ހަތް މެޗު އޮއްވާ ލިވަޕޫލަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމާއެކު އެޓީމަށްވަނީ 7 މެޗް ބާކީ އޮވެގެން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރެކޯޑް ހެދުނު ޕްރިމިއާލީގު ފުރަތަމަޓީމްކަމުގައިވެފައެވެ.  . މީގެ ކުރިން  މިރެކޯޑް އޮތީ ފަސް މެޗު އޮއްވާ 2000/2001 ގައި ލީގު ކާމިޔާބުކުރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި 2017/2018 ގައި  ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ސިޓީ އަތުގަ އެވެ.

ލިވަޕޫލަށް ބާކީ 7 މެޗް އޮތުމާއެކު މި ސީޒަނުގައި އަދިވެސް  ރެކޯޑްތަކެއް  ހެދުމުގެ ފުރުސަތު  ލިވަޕޫލަށް ތަނަވަސްވެފައިވެއެވެ.  . އެއީ އެންމެ ގިނަ މޮޅު ހޯދައިގެން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާއި  އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެންމެ ގިނަ މޮޅު ހޯދުމުގެ ރެކޯޑާއި  ރަށުން ބޭރުގައި އެންމެ ގިނަ މޮޅު ހޯދުމުގެ ރެކޯޑްގެ އިތުރަށް  އަދި ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ރެކޯޑެވެ.

ޕްރިމިއާލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ލިބުނު ނަމަވެސް ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން  އާއްމު ހާލަތު އެއްކޮށް ބަދަލުނުވާތީ، ލިވަޕޫލަށް ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމުގެ ކާމިޔާބީއާއި އުފާފާޅުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވަނީ ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ލިވަޕޫލަށް ތަށި  އުފުލަންޖެހޭނީ   ކުޅިބަލާ މީހުން  ދަނަޑަށް ނުވައްދާ، ފަޅު ދަނޑެއްގަ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ގެއްލުނު އިރު އަލީފަހުމީ ލައިގެން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ސޯޓު ފެނިއްޖެ

މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިތަދޫން ގެއްލުނު ދެކުދިންގެ ތެރެއިން ޗަނބޭލީގެ، އަލީ ފަހުމީ ލައިގެން ހުރި ...

ފަތުރުވެރިކަމަށް ގެއްލުންވާނެފަދަ ޢަމަލެއް ނުހިންގަން – ކަސްޓަމްސް

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ބަނގުރާ ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ރިސޯޓުތަކުން، އެތަކެތި އަނބުރާ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި، ...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދެމަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމަށާއި މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސްގެ މަޤާމަށް ...

ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް ޑީސެލް އިން ޑިއުޓީކަނޑާލަން މުސްޠަފާ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

މަސްވެރިންނަށް އަގުހެކޮށް ޑީސެލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާ ކަރަންޓުގެ އަގު މިހާރަށް ވުރެ ހެޔޮ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ޑީސަލް އިން ޑިއުޓީ ...

ބަނގުރާ ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނެއް – ކަސްޓަމްސް

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ނަމުގައި ދޫކުރި ބަނގުރަލުގެ ތެރެއިން ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ...

އިންޓަރނޭޝަނަލް މޮޑަރޭޝަން ފޯރަމްއިން އަރުވާ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ރައީސް ޔާމީނަށް

އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ފޯރަމުންދޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަރުވައިފިއެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް މޮޑަރޭޝަން ފޯރަމަކީ ...