• Categories
  • Archives

މިއަދު މެންދުރު މީދުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އުދަ އަރައިފިއެވެ.

މަތީގައި ވާ ފޮޓޯ އަދި  ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ އުތުރު ފަރާތުން އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކާއި  އުދައަރަމުންދިޔަ ވަގުތު ނަގާފައިވާ   ވީޑިއޯއެއް

މީދޫ ބޮޑުމަގުގެ އުތުރުކޮޅު: މިއަދު މިސަރަހައްދަށް ވަރަށް ބޮޑަށްވަނީ އުދައަރާފައި
މީދޫ ބޮޑުމަގުގެ އުތުރުކޮޅު: މިއަދު މިސަރަހައްދަށް ވަރަށް ބޮޑަށްވަނީ އުދައަރާފައި
މީދޫ ބޮޑުމަގުގެ އުތުރުކޮޅު: އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން މިސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިހުރި ފިނިމައިޒާނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަކެއްޗަށްވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި
މީދޫ ކޯގަންނު ސަރަހައްދު: އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން މިސަރަހައްދުގައި ފެންބޮޑުވެފައި

 

މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޮށިފަންނު ސަރަހައްދު
މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޮށިފަންނު ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮށުގައި ލެވިފައިވާ ތޮށިގަޑު މިއަދުވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައި
މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޮށިފަންނު ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮށުގައި ލެވިފައިވާ ތޮށިގަޑު މިއަދުވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައި
މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޮށިފަންނު ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮށުގައި ލެވިފައިވާ ތޮށިގަޑު މިއަދުވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައި
މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޮށިފަންނު ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތި
މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޮށިފަންނު ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތި
މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޯގަންނު ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތި

ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއަކީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ( އަންޖޫ ) ފޭސް ބުކްގައި ޝެއަރކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއް

Posted by Ibrahim RasheedAnju on Sunday, 19 July 2020

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޒީނާޒުއަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހީން ބިނާކުރުމަށާއި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށާ އަދި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން އަހުލުވެރި ...

ވެމްކޯގެ ބިލްތަކަށް ހައިއެނާޖީ އަދި ފިނި މޯބައިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ހިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކެނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމައްޓަކައި ...

މާމެންދޫއިން އިތުރު ދެމީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 އަށް  ގއ. މާމެންދޫއިން އިތުރު ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މާމެންދޫން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ...

އައްޑޫގައި ތިބި ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ގައުމަށް ދާން ބޭނުންނަމަ ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އަންގައިފި

އައްޑޫސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ގައުމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ...

ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ފައިނަލްމެޗްގެ ތެރެއިން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ސްޕެނިޝްކަޕްގެ ފައިނަލްމެޗްގެތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން ނިމިގެން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ...

ކޮވިޑް-19 : ށ. މިލަންދޫ ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ށ. މިލަންދޫ ކަރަންޓީނު ކޮށްފިއެވެ. މިލަންދޫ ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާކަން ހާމަކޮށް އެރަށު ކައުންސިލަށް އެޗްޕީއޭ އިން ...