• Categories
  • Archives

އަޟްހާއީދުގެ ކުޅިވަރު: އެކުވެރިކަމުގެ ބަށިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ގޮމަޓީމް

އަޟްހާ އީދު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫގައި އެކުވެރިކަމުގެ ބަށިމެޗެއް ކުޅެފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ބަށި ކޯޓްގައި  ކުޅުނު މި މެޗްގައި ބައްދަލު ކުރީ ހުޅުދޫ ދެޓީމް ކަމުގައިވާ ގޮމަޓީމާއި ފަރިޓީމެވެ.

މި މެޗް 13 ލަނޑު 11 ފޯލި 10 ލަނޑު 11 ފޯލިން ކާމިޔާބުކުރީ ގޮމަ ޓީމެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗްގެ ބަށިރާނީއަކަށް  ހޮވިފައިވަނީ މައިމޫނާ ޝަފީގެވެ.  ބަށި ރާނީއަކަށް ހޮވުނު  މައިމޫނާއަށް މެޗް އިންތިޒާމް ކުރިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރޮފީ ހަވާލްކޮށްދެއްވީ   މެޗްގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނާ ހުޅުދޫ ވާރުގޭ  ޝަމީމާ މުހައްމަދު އެވެ.

މިމެޗްގެ އެންމެ މޮޅު ހިފުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު އާމިނަތު ޝާޠިރާއަށް މެޗް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޓްރޮފީއާއި  ސެޓްފިކެޓް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ އޭއޯނިއުސްގެ ޝިމްލާއެވެ

މެޗް ބެއްލެވުމަށް ދައުވަތު ދެއްވަައިގެން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި – އެންމެ މޮޅު ހިފުންތެރިޔާ އާމިނަތު ޝާޠިރާއާއި ސެޓްފިކެޓާއި ޓްރޮފީ ހަވާލް ކޮށްދެއްވުން

މިމެޗް ބައްލަވާލެއްވުމަށާ މިމެޗްގައި ކުޅުނު ދެޓީމަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ  ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންވެސް މިމެޗް ބެއްލެވުމަށް  ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް  ހާޒިރުވިއެވެ.

މިމެޗަކީ އެޗްއެސްސީއާއި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނުމެޗެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ހެޔޮއެދޭ  އެހެނިހެން ބައެއް ފަރާތްތަކުންވެސް މިމެޗް އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިނިވަންކަޕް 2018 : ފައިނަލަށް ތައްލިހިއާއި ޑީކޭ

ހުޅުދޫގައި މިހާރު ބާއްވަމުންދާ  “މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތު”ގެ ފައިނަލަށް ތައްލިހި އާއި ޑީކޭ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ ...

ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ކާމިޔާބު ހޯއްދަވާނެ – ޑރ. ޝަހީމް

ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބި ގޮތް ޔަޤީންވެއްޖެކަމަށާ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޙާބު ...

މީދޫ ރަށްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާވަރަށް މީދޫގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނަން – ޝޫޒާ

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ހޮއްވަވައިދެއްވައިފިނަމަ މީދޫ ރަށްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާވަރަށް މީދޫގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ...

ކުޅުދުއްފުށީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ނިމްސްއަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފި- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (ނިމްސް) އާއި އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހުނު ...

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުންދިޔަ ވިލާ ކޮލެޖްގެ އައްޑޫ ކެމްޕަސް ބަންދުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުން އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުންދިޔަ ވިލާ ކޮލެޖްގެ އައްޑޫ ކެމްޕަސް ބަންދުކޮށްފިއެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުން ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުންދިޔަ ...

ނޭމާގެ ސޮއި ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އޯގަސްޓް 8 ގެކުރީން ނިންމުމަށް ޕީއެސޖީންވަނީ ބާސާއަށް އަންގައިފި

އޯގަސްޓް 8 ގެކުރީން ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ނޭމާގެ ސޮއި ބާސާއަށް މަޖުބޫރު ވެއްޖެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ...