• Categories
  • Archives

ނޭމާއަށް ދެ މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް

  • ނޭމާގެ އިތުރުން ޕަރޭޑޭސް 2 މެޗަށް ، ކުރްޒާވާ 6 މެޗަށް ، އަމާވީ 3 މެޗަށް އަދި ބެނެޑޭޓޯ 1 މެޗަށް ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި

ފްރެންޗް ލީގުގައި މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ދުވަހުގެރޭ މާސޭއާ ދެކޮޅަށް ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ނޭމާއަށް ދެއްކި ސީދާ ރަތް ކާޑާއެކު އޭނާ ދެ މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ.

ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގައި މާސޭ އަތުން 1-0 ން ބަލިވިއިރު، މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ހިނގައިދިޔަ ހަަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ރެފްރީ ވަނީ ރަތް ކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ނޭމާވެސް ހިމެނެއެވެ. ދެން މި މެޗުގައި ރަތް ކާޑު ދެއްކީ ޕީއެސްޖީގެ ލެއަންޑްރޯ ޕަރެޑެސް އާއި ލަވިން ކުރްޒާވާ އަދި މާސޭގެ ޑާރިއޯ ބެނެޑޭޓޯ އާއި ޖޯޑަން އަމާވީއަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޕަރެޑެސް އާއި ބެނެޑޭޓޯއަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކީ ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކުއެވެ.

ނޭމާގެ އިތުރުން ޕަރޭޑޭސް 2 މެޗަށް ، ކުރްޒާވާ 6 މެޗަށް ، އަމާވީ 3 މެޗަށް އަދި ބެނެޑޭޓޯ 1 މެޗަށް ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި

މިމެޗުގައި ނެމާއަށް ރެފުރީ ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކީ މާސޭގެ ގޮންޒާލޭޒްގެ ބޮލުގައި އަތުން ޖެހުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރި މެސެޖެއްގައި ނޭމާ ބުނީ މާ ބުނީ ގޮންޒާލޭޒް ގައިގައި ޖެހީ ނަސްލީ ގޮތުން އޭނާއާ ތަކުރާރުކޮށް ދިމާކުރުމުން ކަމަށާއި، ގޮންޒާލޭޒް ނަސްލީ ގޮތުން އޭނާއާ ދިމާކުރުމުން ހަގީގަތުގައި ޖަހަން ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި ކަމަށެވެ.

ނޭމާއާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރި މައްސަލަ ބަލަން ގޯވާލާފައި ވަނިކޮށް، ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ފްރެންޗް ލީގުން ނޭމާ ދެ މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަންވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ޕީއެސްޖީގެ ކުރްޒާވާ ހަ މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރިއިރު، އެ ޓީމުގެ ޕަރެޑެސް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ ދެ މެޗަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާސޭގެ އަމާވީ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރިއިރު، އެޓީމުގެ ބެނެޑޭޓޯ ވަނީ އެއް މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފްރެންޗް ލީގުން އަންނަނީ އެ މެޗުގައި މާސޭގެ ގޮންޒާލޭޒްގެ ގަޔަށް ޕީއެސްޖީގެ އެންހެލް ޑި މާރިއާ ކުޅު ޖެހި މައްސަލައެއްވެސް ބަލަމުންނެވެ.

އެ މެޗުގައި ނޭމާއާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރި މައްސަލަ ފްރެންޗް ލީގުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ބަަލައި އަދަބު ދޭން ޖެހޭނަމަ ކަމަށް ޕީއެސްޖީން ގޮވާލާފައިވީ ނަމަވެސް، ދާދި ފަހުން ފްރެންޗް ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ނޮއެލް ލަ ގްރައެޓް ވަނީ ފުޓްބޯޅައިގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ލަ ގްރައެޓް ވަނީ އެ މެޗުގެ ފަހުވަގުތު ހިނަގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ކުޅުންތެރިންނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ މެޗުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ބަލައިގެނެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން  ކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމެއް ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ބާއްވައިފި

ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުން ކުރިއަށްދާނެ އެންމެ ރަނގަޅު މަގަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމެއް ސ. ...

ވީމީޑިއާ ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައިފި

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމްޕެނީ (އައިބީސީ) ގެ ދަށުން ހިންގާ ވީމީޑިއާގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޝަނެއް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ޖެހިދާނެ ...

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 152 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، މިއަދުވެސް ގިނައީ ދިވެހިން

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް މިއަދު 152 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން ވިދާޅުވީ، ރޭ އިރުއޮއްސި 18:00 ...

ސިޓީ ބަލިކޮށް 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ލިވަޕޫލް ހޯދައިފި

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރިމެޗު ލިވަޕޫލް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗްފަށައިގެން ގިނަވަގުތު ...

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައަޅަނީ ކާމިޔާބު ވާނެކަމުގެ އެއްވެސް ސިގްނަލެއް އޮވެގެނެއް ނޫން- ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅަނީ ކާމިޔާބު ވާނެކަމުގެ ...

އައްޑޫ އީދި ސަމާގައި ހިމެނިގެން ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން ބޭއްވި ސަގާފީ ޝޯވ ރޭ ބާއްވައިފި

އައްޑޫ އީދި ސަމާގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން ގެނެސްދިން ...