• Categories
  • Archives

ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލަގައި ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފި

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދުބާއީ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރި 75 ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 75 ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ދުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ ޙަވާލުކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ އެ އޮފީހުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލާގައި ދަޢުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ނިންމަވައި އިއްޔެ ވަނީ އެމައްސަލަ ޑިކްލައިންކޮށްފައިކަމަށްވެސް އެއޮފީހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އާންމު އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމުގެ މައްސަލާގައި 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް އޭސީސީން ޕީޖީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިޔުޓީ ޗެއާ އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބިޑު ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން ނިޝާމާ (ނިޝާ) މުހައްމަދު

ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ އަމީނާއެކު ޖުމުލަ 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ. ބިޑް ކޮމިޓީގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ނިޝާމާ މުޙައްމަދާއިި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޝިޔާމާ މުހައްމަދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. މީގެއިތުރުން އެމިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭނަޝަލް އެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު އަސްލަމާއި ވެންޓިލޭޓަރުތަކާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުން ޗެކުކޮށް އޭގައި ސޮއިކުރި ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށްވެސް ދަޢޫވާކުރަން އޭސީސީން ފޮނުވާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އޭސީސީން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައަކީ އެ ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ތަޙުޤީޤުކުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށްބަލާއިރު ނިސްބަތުން އެންމެބޮޑު އެއް މައްސަލަ ކަމަށްވީނަމަވެސް، އެންމެ އަވަހަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަކަމަށެވެ. މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު ޓީމުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ދަޢުލަތު އިދާރާތައް ހިމެނޭހެން، ތަފާތު 08 އިދާރާއަކުން މަޢުލުމާތު އެއްކުރެވިފައިވާކަމަމަށް އޭސީސީން ވިދާޅުވެއެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމްނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއިން އިތުރު 38 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 38 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 29 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 8 މީހަކާއި ...

ކޮވިޑް-19: އައްޑު އިން މާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޒީނާޒުއަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހީން ބިނާކުރުމަށާއި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށާ އަދި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން އަހުލުވެރި ...

ކޮވިޑް 19 – ރާއްޖެއިން އިތުރު 68 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 އަށް ރާއްޖެ އިން އިތުރު 68 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއަދު 18:00 އާއި ހަމައަށް ...

ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗަށް ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗަށް ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ ...

ގައުމު ދެކޭ ތަރައްގީއާ ބީރައްޓެހި، ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ – ސައީދު

ގައުމު ދެކޭ ތަރައްގީއާ ބީރައްޓެހި، ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު ...