• Categories
  • Archives

އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް- ޓީމް ހުދުހުދާއި ހުޅުދޫ ޔޫތު ބައްދަލުކުރާ ފޯރިގަދަމެޗް މިރޭ

އެމްއީސީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ފޯރިގަދަ މެޗެއް ކުޅެވޭނެއެވެ. މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް އޭ އިން ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވާ ޓީމް ހުދުހުދާއި ހުޅުދޫ ޔޫތެވެ.

މިމެޗަށް މިދެޓީމް ނުކުންނައިރު ހުޅުދޫ ޔޫތުވަނީ އެޓީމް ކުޅުނު ތިން މެޗުން މޮޅުވެ 9 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ. އަދި ޓީމް ހުދުހުދުވެސް ވަނީ އެޓީމް ކުޅުނު 3 މެޗުން މޮޅުވެ 9 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ.

މިދެޓީމް ބައްދަލުކުރާ މިމެޗް ފޯރިގަދަ ވާދަވެރިމެޗަކަށް ވެގެން ދަނީ މިމެޗުން މޮޅުވާޓީމެއް ގްރޫޕް އޭ ގެ އެއްވަނަ ޓީމަކަށް ހޮވޭނެތީއެވެ. މިމެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެނަމަ ގްރޫޕް ގެ އެއްވަނަ ލިބޭނީ ހުޅުދޫ ޔޫތަށެވެ. އެއީ ޓީމް ހުދުހުދަށްވުރެ އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޕޮޓްގެ އަދަދު މާބޮޑަށްވެސް އިތުރުވާތީއެވެ.

މިރޭގެ މިމެޗް ވާދަވެރި ފޯރިގަދަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އަނެއްސަބަބަކީ މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރާޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮލިސްޓީމަކީ އެހެންޓީމުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މާބޮޑަށްވެސް ތަފާތު މޮޅު ކުޅުންތެރީންތަކެއް ހިމެނޭ ޓީމަކަށްވެފައި ސެމީފައިނަލްގައި ޕޮލިސްޓީމާއި އެއްވެސް ޓީމަކުން ކުޅެން ބޭނުން ނުވާނެތީއެވެ.

މިމެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ސެމީފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނު މިފްކޯ ޓީމާއެވެ. މިމެޗުން ދެރަވާޓީމެއް ސެމީފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް ބީ ގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވާ ޕޮލިސްޓީމާއެވެ.

ފޯރިގަދަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ މިމެޗްގެ ކުޅުން ފެށޭނީ މިރޭ 8:00 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ހުޅުމީދޫ ހިމެނޭގޮތައް ދިހަ ރަށެއްގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓުތައް ފޮނުވައިފި

ހުޅުމީދޫ ހިމެނޭ ގޮތައް ރާއްޖޭގެ 10 ރަށެއްގެ  ކަރަންޓުގެ ޚާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް 10 ރަށަކަށް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ފޮނުވައިފިއެވެ. ...

ފުވައްމުލަކަށް މުދާ ހިފާގެން ދިޔަ ނާލު ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ފަރާތްތައް އެކަހެރި ކޮށްފި

މާލެ ފުވައްމުލަކަށް މުދާ ހިފައިގެންދިޔަ ( ނާލު ބޯޓް) އުޖާލާ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިން ކޮވިޑް 19 އާއި ...

ފެނަކައިގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުން ދާތީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މާބަނޑު އަންހެނުން ގޭގައި ތިބެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ...

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކުގެ ޚިދުމަތްތެރި މޫނުތައް

ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި އުފައްދާފައިވާ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 18 ...

ކޭސްތައް އިތުރުވެގެންދާނަމަ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ނުގެންދާނެ – އަމީން

ކޯވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދާނަމަ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ނުފެށޭނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ...

ފެނަކައިގެ ބިލު ދެއްކޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް އެކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކޮންމާތާކު ހުރެވެސް ފެނަކައިގެ ބިލު ދެއްކޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް އެކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ޝީ ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ...