• Categories
  • Archives

ކޮވިޑް-19 : ފުލޫ ކްލިނިކްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިތުރުވެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ!

ފުލޫ ކުލިނިކް ތަކުން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ، އެޗްއީއޯސީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އިއްޔެގެ ކްލަސްޓާއަކާއި ގުޅިގެން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދުދު އިތުރުވި އިރު، ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަތިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ, މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ފެށުނު ހަފްތާއާއި 21 އޮކްޓޯބަރުން 27 އޮކްޓޯބަރާއި ދެމެދު ފްލޫ ކުލިންކްތަކަށް ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ދެއްކާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ބަލީ ގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ފުލޫ ކްލިނިކްތަކަށް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވެފައިވާ ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިގޮތުން ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު، މީގެ ދެހަފުތާ ކުރިން ފުލޫ ކްލިނިކްތަކަށް ދެއްކިމީހުންގެ ތެރެއިން ބައްޔަށް  ޕޮސިޓިވް ވެފައި ވަނީ %6 ސާމްޕްލެވެ. އެއީ އޭގެ ކުރީ ހަފްތާއާ އަޅާ ބަލާއިރު %2 އިތުރު އަދަދެކެވެ.
އަދި ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކިމީހުންގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލްނެގުނު 465 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 31 ސާމްޕަލްވަނީ  ކޮވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވެފައެވެ.  އެއީ ސާމްޕަލްތަކުގެ %7 އެވެ.

ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މަދުވިނަމަވެސް ފްލޫ ކުލިނިކްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވާނަމަ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާންޖެހޭނެކަށެވެ. އަދި މިހާރު ދެމުންދާ ލުއިތަކާއެކުވެސް ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލު ނުކުރާނަމަ ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށް ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް19 ފެތުރޭ މިންވަރު ފާއިތުވި ދެތިން ހަފްތާ ދަށްވި ނަމަވެސް، އިއްޔެއާއި މިއަދު ވަނީ ކޭސްތައް 30 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މިއަދު ކޯވިޑް-19 އަށް 50 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާއިރު އެޗްޕީއޭއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތައް ތަންތަން ހިންގަމުންދޭތޯ ބެލުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިންސްޕެކްޝަނެއްވަނީ ފަށާފައެވެ.  މިގޮތުން މިހާތަނަށް މި އިންސޕެކްޝަންގައި ސަރުކާރުގެ 133 އޮފީހަކާއި 42 ޕްރައިވެޓް އޮފީސް އަދި 20 ސްކޫލް ނުވަތަ ކޮލެޖާއި 35 މެޑިކަލް ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓު ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

“އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި ހުންނާނެ ރަނގަޅު ކުރަންވީ ކަންތައް ފާހަގަކޮށްފައި. އަދި އެކަންތައްތަކަށް އިތުރަށް ގައިޑްލައިންތައް އޮޅުންފިލުވާ ދީފައިވާނެ . ހާއްސަކޮށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ ތަންތަނުން ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް އެޗްޕީއޭއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތައް ސަމާލުކަންދީ އެގައިޑްލަންތަކަށް އަމަލުކުރުން ،” ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް ފިލައިގެން ދިޔަކަމަށް ހީކޮށް ކޯވިޑުގެ ކުރިން ނުވަތަ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު އޮފީހުގެ ކަންތައް ގެންދިޔަ ގޮތަށް އޮފީސްތަކުގެ ކަންތައްތައް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް ނުނެގުމަށް ޑރ ނަޒްލާ އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ސައިޓްގައި އަލިފާން ރޯވުން

ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ސައިޓްގައި އިއްޔެ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވުނު އިރު ކުނިކޮށީގެ ...

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު މީހަކު ރަގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު މީހަކު ރަގަޅުވެއްޖެ . ބަލިން ރަގަޅުވެފައިވަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު – ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެސްޖީ ފައިނަލަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ  ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޕީއެސްޖީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ސެމީ ...

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަތް 5000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރާނަން- ރައީސް

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ އިނާޔަތް ފަސް ހާސް ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ...

ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރަން ހުށައަޅައިފި

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. ...

އީޔޫގެ ލަފަޔާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިން އަޑު އުފުލަން ޖެހޭ -ޝެއިޚް އިލްޔާސް

ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު މުސްލިމަކަށްވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް،ސުންނީ މުސްލިން ނޫން މީހުނަށް ...