• Categories
  • Archives

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ވިއްކާލާކަށް ނޫޅޭ : ފިނޭންސް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ވިއްކާލަން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކް އިޝޫކުރުމަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުންކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ފިނޭންސުން ރޭ ބުނީ 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކަކީ ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ބޭރު ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަންނީ މާހިރުންގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން އިޝޫކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިން އިންސްޓްރުމަންޓެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޯ ދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ (އައިސީޑީ) އާއި އެކު ވިއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މި ސުކޫކުގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ އެސެޓް ބޭސްޑް ސުކޫކެއް ކަމަށާއި މީގެ މާނައަކީ ދަރަނި ނަގާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ 100 އިންސައްތަ ދައުލަތުން ހިއްސާވާ ސްޕެޝަލް ޕާރފޯސް ވެހިކަލް (އެސްވީޕީ، 100 އިންސައްތަ ދައުލަތް ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް) އަށް ދައުލަތުގެ އެސެޓެއްގެ ބެނެފިޝަލް އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކޮށް ސުކޫކުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ ފަރާތުން އެސްވީޕީގެ ބެނެފިޝަލް އޯނަރޝިޕްގައިވާ އެސެޓް ދައުލަތަށް އިޖާރާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދަރަންޏަށް ނަގާ ފަރާތަށް (ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ) އަށް ލީސްކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

“މި ސުކޫކު ވިއްކުމަށް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބެނެފިޝަލް އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރުމަކީ ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުމެއް ނޫން. އަދި މި ސުކޫކު އިޝޫކުރުމުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މިލްކުވެރިކަން މި މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ. އަދި މި ސުކޫކު އިޝޫކުރުމުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރަހުނެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ” ފިނޭންސުން ބުންޏެވެ.

ފިނޭންސުން ބުނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ވެސް ދައުލަތަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތް ބޭނުންކޮށްގެން މިފަދަ ސުކޫކެއް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭރު ގާނޫނީ ގޮތުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ހެދި ސުކޫކު އިޝޫ ކުރެވޭ ގޮތް ނުވީ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި އަދި ދައުލަތުގެ ދަަރަންޏަށް ދިމާވެދާނެ ހިރާސްތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ހޯދޭގެ މަގުފަހި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށްވެސް ފިނޭންސުން ބުންޏެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ ބާޒާރުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ސުކޫކު ފަދަ އިސްލާމިކް ޑެޓް އިންސްޓްރުމަންޓްތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ އަދި އިސްލާމީ ނޫން ދައުލަތްތަކުން ވެސް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން އިޝޫ ކުރަމުން އަންނަ ޑެޓް އިންސްޓްރުމަންޓެއް ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދޮގު މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ފިނޭންސުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އަޅުގަޑުގެ ކެތްތެރިކަންވެސް ހިފެހެއްޓޭނީ ވަކި މިންވަރަކަށް- ރައީސް ނަޝީދު

ކޮވިޑް 19 އާއިގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާއިރު މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން ލަސްވަމުންދާތީ އެކަމާ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލާ ...

ޗެލްސީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޗެލްސީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް  އަށްޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ...

ރައީސްގެ ޝުކުރު މޯދީއަށް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އެންމެ ގަދައަށް ފެތުރި، ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި ހަތް ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ...

އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަށް ސިޓީގައިވެސް މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތް ނުހެދުމަށް އަންގައިފި

މިއަދުގެ ( 18 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ) މަޣުރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން 23 އެޕްރީލްވާ ބުރާސްފަތި ...

އަލްހާން ފަހްމީ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ ...

50 މީހަކު ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް މާލެން އައްޑުއަށް ފޮނުވަނީ

ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް މާލެން އައްޑުއަށް 50 މީހަކު ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ ސެންޓަރ ...