600ރ. އިން މަތީގެ ޕެކޭޖުތަކުގައި ބާކީ ހުންނަ ޑޭޓާ އަނެއްމަހަށް ގެންދެވޭނެ: އުރީދޫ

  އުރީދޫގެ 600ރ. އިން މަތީގެ ޕެކޭޖުތަކުގައި ބާކީ ހުންނަ ޑޭޓާ އަނެއްމަހަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ

  ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި، އުރީދޫގެ އެކްޓިންގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ ހުސައިން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ، އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ ޕްލޭންތަކުގެ 600 އިން މަތީގެ ހުރިހާ ޕެކޭޖްތައް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ދެން އަންނަ މަހަށް ބާކީ ހުރި ޑޭޓާ ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

  އުރީދޫގެ އެކްޓިންގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ ހުސައިން ނިޔާޒު 

  “އަޅުގަނޑުމެން ބެލި ބެލުމުން 600 އަށް ވުރެ ކުޑަ ޕެކޭޖުތަކުގައި ނުހުރޭ ބާކީ ޑޭޓާއެއް. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑަށް ފޯކަސް ކުރީ ބޮޑެތި ޕްލޭންތަކަށް މި ހިދުމަތް ދޭން. މިއާއެކު 600 އިން މަތީގެ ޕެކޭޖުތައް ނަގާފައި ތިބި ކަސްޓަމަރުންގެ ބާކީ ހުންނަ ޑޭޓާ މެއި މަހު ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ،” ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ނިޔާޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަނެއް މަހަށް ޑޭޓާ ގެންދެވޭ ގޮތަށް އަދި ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މޯބައިލް ޑާޓާ ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. ފައިބާގެ ޑޭޓާ އަދި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޑޭޓާ އަށް އަދި މިހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

  “ފައިބާގެ ޑޭޓާއެއް، އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެ ލެވެލްއަކަށް ދާން ނުވިސްނަން، ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޑޭޓާ އަކީ ޝެއާޑް، ޑޭޓާ، ގޭގެ އެންމެން ބޭނުން ކުރާ ޑޭޓާއެއް ވީމަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބެލި ބެލުމަކަށް ނުހުރޭ ގެންދާނެ އެއްޗެއް، ބާކީ ހުރި އެއްޗެހި ގެންދެވޭނީ، އެއްޗެއް ހުރެގެންތާ” ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ

  advertisement
  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޓީމް ބަލިވިނަމަވެސް އެރިކްސަންގެ ހާލު ރަނގަޅުވުމުން ޑެންމާކް ހިތްހަމަޖެހިފައި

  “ޑެންމާކް ބަލިވީއެވެ. ނަމަވެސް ފުރާނައެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެއެވެ.” މިއީ ޑެންމާކްގެ ނޫސްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސުރުޚީއެކެވެ މިއީ ރޭގެ މެޗްގެ ...

  އައްޑޫސިޓީގެ އާ މޭޔަރާއި އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރައްވައިފި

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ އާ މޭޔަރާއި އާ ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ...

  ރާއްޖެއިސްލާމްވިދުވަސް

  މިއަދަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ކަމުގައި މިފަހުން ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށް ހަދަމުން އަންނަނީ ރަބީއުލްއާޚިރާ ...

  މަސީޙު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާނަން- ރިޔާޒު

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ނަގާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ...

  ފްލައިން ސްކޫލގެ 2 މުވައްޒަފަކަށްފިޔަވަޅުއަޅުވަން ރައީސް އަންގަވައިފި

  އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލްގެ މައްސަލައިގައި ފްލައިން ސްކޫލްގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ތިބި ދެފަރާތެއްގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު ...

  ކޮވިޑް ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

  ކޮވިޑް ބަލީގައި ރާޢްޖެއިން 10 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މީ މި ބަލީގައި ރާޢްޖެއިން ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވި ފުރތަމަ ...