އައްޑުއަތޮޅު ގައި އޮތީ ހަމައެކަނި ހިތަދޫ އެއްތޯއެވެ

  ހައިކޯޓް ދެކުނު ގޮފިވެސް ހިތަދުއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން
  advertisement

  އަޅުގަނޑުގެ މި ލިޔުން ލިއުމުގެ ބޭނުމަކީ އައްޑުއަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގެ މީހަކާއި ނުވަތަ ބަޔަކަށް ބަދު ބަހެއް ބުނުމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ކަންކަން ހިގާގޮތް ބަލައި އެ ތަޖުރިބާތަކުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބުނެލެވޭތޯ ބެލުމެވެ.

  އައްޑު އަތޮޅުގައި ފުރަތަމަ ވެރިކަން ކުރީ ހިތަދުއަކު ނޫނެވެ.  މަރަދޫ ބޮޑުގެ ކިޔާތަނަކީ ކުރިން އައްޑުއަތޮޅުގެ ވެރިކަން ހިންގި ޢިމާރާތެވެ. ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމްވި މީހުން ތިބީ މީދޫގައެވެ. އަދި މީދޫއަކީ ޒަމާނުއްސުވެސް ތަޢުލީމީ ދަރިން ފެންނަމުންދާރަށެކެވެ. ދޮންބެއްޔާއާއި ޝަމްސުއްދީނާއި މަޖުދުއްދީނަކީ މިފަދަ ނަންހިގާ ދަރިންނެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ބިތެއްގައި ޢައިލަމެއިލަ ވެރިކަން އެބައޮތެވެ.

  އައްޑޫއަކީ މިހާރު “ސިޓީ’ ގެ ނަންދީފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. އެހެނަސް ހަޤީޤީ މާނައިގައި “ސިޓީ’ އަދި ފިރުކެންވެސް ނުފަށައެވެ . ފިރުކެވި ދުއްވައި ގަންނަންވާއިރަށް ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަޙައްދުތައް ކުރިއަރައި ހިގައިދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.

  ހިތަދޫއަކީ ވެރިކަން ކުރާރަށަށް ވެފައިވުމުން ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކެއްވެސް ހިންގަނީ މި ރަށުގައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކައުންސިލް އޮފީހާއި، ތިން ބޭންކަކާއި،މުހިއްމު ބައެއް ސްކޫލްތަކާއި މީގެ އިތުރަށްވެސް ބައެއް މުހިއްމު ތަންތަން ހިމެނެއެވެ.

  އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައަކީ މިއެވެ. މިހާރު އޮތީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ. މި ކައުންސިލުގެ އާރާބާރު ބަރުވެފައި އޮތީވެސް ހިތަދޫ ފަޅިއަށެވެ. ކުރާނެ ކަމެއްނެތެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔާ ޑިމޮކްރަސީގެ އަނެއްފަރާތެވެ. އެކިއެކި ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ފެންނަ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބައެއް އޮފީސްތަކާއި ކޮލެޖްތަކާއި ކޯޓްތައްވެސް ހިތަދުއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގައިހިމެނޭ ނުފޫޒުގަދަ ހިތަދޫ މެމްބަރުންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިހާރުވެސް މިފަދަ ބައެއް ތަންތަން ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ  މެމްބަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވަނީ ހިތަދުއަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.  ރަގަޅެވެ. އެއީ ސިޓީގެ މައިރަށެވެ.

  އެހެނަސް އަތޮޅުގެ މީހުން ބެހިފައިވާގޮތުން ތަރައްޤީގެ ވިސްނުން މާލޭގައި ހެދިގޮތަށް “ގާތަށް’ ދެމުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް އެބައޮތްހެއްޔެވެ. މާލެ ރަގަޅަށް ޕްލޭން ނުކޮށްއޮތްވައި “ގާތަށް’ ދަމައި ހުސްކުރުމުން ފެންނަ ނަތީޖާ ތަޖުރިބާ އަހަރެމެންކޮށްފީމު ނޫންތޯއެވެ.

  މިއީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލަށް ބަލާއިރު ރަގަޅު ވިސްނުމެއް ނޫނެވެ.  މިވިސްނުން އަހަރުމެންގެ މައްޗަށް ކަންކަން ނިންމަންތިބި ވެރިން ނުވިސްނަނީ ކީއްވެގެންބާވައެވެ. ބޭނުންވަނީ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ރަށްޔިތުން އިތުބާރާއެކު ގޮސް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޓްރޭޑް ހިންގޭނެ ހަރުދަނާ އަވަސް ނިޒާމެކެވެ.

  ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އަތޮޅެއްގައި ތަރައްޤީގެ ފުރިހަމަ ޕްލޭނެއް ނެތެވެ. އައްޑުއަތޮޅުގައި އެބައޮތެވެ. ‘ވިޜަން އައްޑޫއެވެ’. ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އަތޮޅެއްގައި “ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް” ނެތެވެ. އައްޑުއަތޮޅުގައި އެބައޮތެވެ. މި ޕްލޭންތައް ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހެއެވެ. ނުވަތަ ހުއްދަތައް ނަގައިގެން ކުރަން ރާވަން ޒިއްމާނަގާފަރާތަކީ ކައުންސިލެވެ. މިކަމުގައި އައްޑުއަށް ނިސްބަތްވާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި،އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ނޫސްތަކުގެ ޒިއްމާބޮޑެވެ.

  އައްޑުއަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ އޮންނަންވާނީ ބެލެންސްކޮށެވެ. ހުރިހާ ރަށްރަށަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް އޮންނަގޮތަށެވެ. މިސާލަކަށް މީދޫގައި މަސްފެކްޓްރީ އަޅަންޖެހުނީ ކައުންސިލުންނާއި އަތޮޅުގެބަޔަކު މީހުން”އެއްލާލުމުންނެވެ”.

  މީދޫގައި މަސްފެކްޓްރީ އެޅިޔަސް މި އަތޮޅާއި މި ސަރަޙައްދުގެ ޤާބިލް އެންމެންނަށް ވަޒީފާ ލިބެންވާނެއެވެ. މިގޮތުން މިހާރުވެސް މަސްފެކްޓްރީގެ ބައެއް އިސްމަގާމުތަކުގައި ތިބީ ހިތަދޫ މީހުންނެވެ. ހަމައެގޮތަށް ހިތަދޫގައި އޮފީހެއް ހެދިޔަސް މިކަން އޮންނަންވާނީ މިހެންނެވެ. މައްސަލައަކީ އެފުރުސަތު ނެތުމެވެ. ނުވަތަ ނުދިނުމެވެ. ނުވަތަ ހަނިކުރުމެވެ.

  ކަންމިހެން އޮތް އިރު އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ބިތަކަށް ތަރައްޤީގެ ކުލަވަރު އަންނަމަ އެކަމަކުން މުޅި އަތޮޅަށް ފައިދާ ކުރުވަނިވިގޮތްތަކަށް ވިސްނުން ދޫކޮށްލަންޖެހެއެވެ. އެއީ އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ޒިއްމާއެވެ. ކަރަޕްޝަނާއި،ޒާތި ތަޢައްޒުބާއި އަމިއްލަ އެދުންދޫކޮށް ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއަށް ނެރެން ޖެހެނީ ރަށާއި،އަތޮޅާއި،ސަރަޙައްދުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައެވެ.

  ޒުވާނުން ވަޒީފާބޭނުނެވެ. ޢިލްމާއި ތަމްރީނު ބޭނުމެވެ. ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބޭސްފަރުވާއާއި އާސަންދަ ބޭނުމެވެ.  އެހެނިހެން ޔޫޓިލިޓީސްގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުމެވެ. އިޖްތިމާޢީގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް ޢާއިލީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޒިއްމާދާރު ކަމާއިއެކު “ޑިސިޝަންތައް މޭކް” ނުކުރާނަމަ ފުރުސަތުގެއްލިގެން އައްޑުއަތޮޅު އަނެއްކާވެސް ވާނީ ބާކީއެވެ. އޭރަކުން މީދޫމީހުންވެސް “ސ.އަތޮޅު” ހަދަން ގޮވައި ސޯޝަލްމީޑިއާގައާއި، އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ކޯޅި ކޯޅިއަށް މަޝްވަރާތައް ނުކުރާނެއެވެ. ނުގޮވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތްތާއެވެ. މިއީ ދ.އަތޮޅާއި ފ.އަތޮޅަށް ވުރެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށެއްވިއްޔާއެވެ.

  ނޯޓް: މިއީ 30 ޖެނުއަރީގައި 2019 ގައި މިނޫހުގައި ލިއުއްވާފައިވާ ލިއުއްވުމެއް

  advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ރަށު ސުކޫލަށްވަދެ ޓީޗަރަކާއި ދިމާއަށް ހަޅޭއްލެވި މައްސަލައެއް

  ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލުގެ އަންހެން މެމްބަރަކު އެރަށު ސުކޫލަށްވަދެ ކްލާހުގައި ކިޔަވައިދެމުންދިޔަ ޓީޗަރަކާއި ދިމާއަށް ހަޅޭއްލެވުމާއި ގުޅިގެން އެ ...

  ކޮންކްރީޓް އެޅުމަކީ ތަރައްޤީއަށް އެޅޭ ހުރަހެއް – ނަޝީދު

  މުޅި މާލެ ފުރާ ކޮންކްރީޓު އެޅުމަކީ ތަރައްޤީއަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ...

  52 ދުވަސްފަހުން ހުޅުމީދޫގައި ހިންގާފައިވާ ކާފިއު އުވާލައިފި

  52 ދުވަސް ފަހުން ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމީދޫގައި އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް މޮނިޓަރިން އުވާލަން ނިންމައިފިއެވެ. އެޕްރީލް ...

  އަލްމާ ބޯޓު ފަރަށް އަރައިފ

  މާލެއިން ފުރައިގެން ސ.މީދޫ އަށް ދަތުރުކުރި “އަލްމާ” ބޯޓު ސ.މީދޫ ނެރުބައްތީގެ އިރު ދެކުނު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ...

  ހުޅުމީދޫގައި ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވޭތޯ ބަލަން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

  ހުޅުމީދޫގައި ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވޭތޯ ބަލަން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ފަށައިފިއެވެ.   މިގޮތުން މިއަދު ...

  މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުމީދޫގައި ހުޅުވައިފި

  މޯލްޑިވްސް އިންލަޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ( މީރާ ) ގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުމީދޫގައި  މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ...