އައްޑޫ ސިޓީ 14 ދުވަހަށް ފުރަބަންދުކޮށް ގެއިން ނިކުތުން މަނާކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ 14 ދުވަހަށް ފުރަބަންދު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.
  އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ސޯދިގް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީން މާލެއަށް ގެނައި ބަލި މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އުޅެދާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ އެ ސިޓީ ފުރަބަންދު ކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ޙެލްތުން އަންގަވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތުގައި ކޮންމެހެން ނުކުންނަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫނީ ގެއިން ނުކުތުން މަނާވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީން ބޭރަށްވެސް އަދި އައްޑޫ ސިޓީއަށްވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށްވެސް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

  މި ހާލަތުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް މިހާރު ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަމަށްވެސް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އަވަށްތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ޑެސްކުތަކަށް ގުޅުމުން އާންމުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާނެ ކަމަށްވެސް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ތަފްސީލް އަންނަނީ….

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ވަކި ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ މޮޅުކަމެއް އަދި ދެރަކަމެއްވެސް ނޫން: އުގެއިލް

    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ މޮޅުކަމެއް އަދި ދެރަކަމެއް ނޫންކަމަށް މަޝްހޫރު ޕްރޮފެސަރ ހަސަން އުގެއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...

  10 ސްކޫލެއްގެ ސެން ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާތަކެތި ބީއެމްއެލް އިން ހަދިޔާކޮށްފި

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ 10 ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑް (ސެން) ކްލާސްތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ...

  އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މެދު ބަނަދަރު ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފި

  އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް  ބާއްވައިފިއެވެ. ސާފު ކުރުމުގެ މި ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން، ...

  ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީގެން- ޗަންޕާ އަފީފް

  ރަށްރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައްވެސް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްކުރެވިގެންކަމަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަންޕާ ...

  ކޯވިޑް-19 : ދުރާލައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަ ރާއްޖެއިން އެތައްބަޔަކު މަރުވެދާނެ

  ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މުހިންމު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފިނަމަ ބަލި ފެތުރިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް އެންމެ ގިނައިން ފަރުވާދޭން ޖެހޭނީ 300 ...

  ހުތުބާ: އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރުކުރުމާއި އަނިޔާވެރި ގާޒީންނަށް ހުރި ނުރައްކާގެ ވާހަކަ!

  ދައުވާ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް އަވަހަށް ނިންމުމަކީ އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އިއްޔެގެ ހުކުރު ...