އައްޑު ސިޓީ ގަމުން ކޮވިޑް 19 އަށް 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުން 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެއެވެ.

  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ވަބާ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ފެތުރިފައިވާ އިރު، މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާ ފަރާތްތައް، އައްޑޫ ސިޓީ އިން މަދުން ނަމަވެސް ފެންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

  އަދި ކޮވިޑް 19 ގެ މި ބަލިމަޑުކަން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް އިތުރަށް ފެތުރިގެން ނުދާނެ ގޮތަކަށް ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމާއިއެކު، ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ތިއްބެވުމަކީ، މި ބަލިމަޑުކަން އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެޅޭނެ މައިގަނޑު ފިޔަވަޅެއް ކަމުން އެގޮތަށް އަމަލު ބެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

  އެގޮތުން، ފޭސް މާސްކް އެޅުމާއި ގިނަގިނައިން އަތް ދޮވުމާއި ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުން ކުރުމާއި މީހުން ގިނައިން އެއްވާ ތަންތަނަށް ގޮސް އުޅުމުގައި 3 ފޫޓް ގެ ދުރުމިން އިޚްތިޔާރު ކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް އަބަދުވެސް ރައްޔިތުން ސަމާލުވެ ތިއްބެވުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އަދި ރަނގަޅަށް ސައިބޯނިލައިގެން އަތްދޮވެގެން ނޫނީ މޫނާއި ލޮލާއި ނޭފަތާއި އަނގަމަތީގައި އަތްލައި ނުހެދުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ވެސް އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

  މީގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ އިރު ފޭސް މާސްކް ބޭނުން ކުރެއްވުމަށާއި ކޮންމެ އޮފީހަކުން ވެސް ޚިދުމަތަށް އެދިގެންނާއި އެނޫން ބޭނުންތަކުގައި ދާ ފަރާތްތަކުން ފަސޭހައިން އަތް ދޮވެވޭނެ ނުވަތަ ސެނެޓައިޒް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

  އައްޑޫ ސިޓީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ 24 ރަށަކުން 89 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ ފިޔަވައި 3 ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއްގައި 7 މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

  މަސްދަރު: ރާއްޖެ އެމްވީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހުއްދަ ނުހޯދައި ހަދާފައިވާ ބިނާތައް ނެގުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގައިފި

  ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ހޯދުމެއްނެތި ދާއިމީ ބިނާތައް އައްޑޫސިޓީގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ އެކިތަންތަނުގައި  ހަދާފައިވާކަމަށާ  އެކަމުގެސަބަބުން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ...

  ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސިއްޙީ އެހިތެރިންގެ ޓީމެއް ހޯޑެއްދުއަށް

  ގދ.ހޯޑެއްދުއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ކޯވިޑް19އަށް ޕޮސިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށަށް ސިއްޙީ އެހީތެރިންގެ ޓީމްއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. ހެލްތް އެމަޖެންސީ ...

  ބަނގުރާ ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނެއް – ކަސްޓަމްސް

  ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ނަމުގައި ދޫކުރި ބަނގުރަލުގެ ތެރެއިން ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ...

  ލޮތަރި އެފްސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  މީދޫގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު  އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ” ގެ ...

  ކޮމަންޑޫ މަގުމަތީގައި އުމުރުން ދުވަސްވީމީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  ށ. ކޮމަންޑޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަގުމަތީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. މީޑީއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ ...

  އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން މާދަމާ އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގައި

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް ހޮވުނު މެންބަރުން ހުވާކުރުން މާދަމާ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި ބާއްވާގޮތައް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ...