އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަށް ސިޓީގައިވެސް މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތް ނުހެދުމަށް އަންގައިފި

  މިއަދުގެ ( 18 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ) މަޣުރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން 23 އެޕްރީލްވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަސްރުނަމާދުގެ ނިޔަލަށް  އައްޑުއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައިވެސް މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމަވައިފިއެވެ.

  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، މިޙާލަތުގައި މިސްކިތުގައި ހަމައެކަނި ބަންގިގޮވުމަށާއި، ބަންގީގެ ފަހުގައި “للا ޖުވت&” އަދި ދިވެހިބަހުން “ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގޭގައި ނަމާދު ކުރައްވާ!” މިފަދައިން 2 ފަހަރު ގޮވުމަށް އިމާމުންނަށް އަންގަވާފައިވާނެކަމަށެވެ.

  މިއީ ކޯވިޑް-19 ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާތީ، މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިތުރަށް މިވައިރަސް ރާއްޖޭގައި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހާއި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި ރަށެއް ލޮކްޑައުންނަށް ގެނެސްފިނަމަ އެ ހާލަތް ދެމިއޮތްހާ ހިނަދަކު ފަރުޞު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާޢާތުގައި ނުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެޗްޕީއޭއިން، ވެސް ވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެސްފިނަމަ، އެރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް އަންގަވާފައެވެ. މިއީ އެއްވަގުތެއްގައި ގިނަބަޔަކު އެއްތަނަކަށް ޖަމާވުން ރައްކާތެރި ނޫންކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

  މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ކުރިއަށް ނުގެންދިޔަނަމަވެސް، އެއްވެސް މިސްކިތެއް ބަންދުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިސްކިތްތަކުގައި ވަކިވަކިން ނަމާދުކުރިނަމަވެސް މީހާގެ ވަށައިގެން 6 ފޫޓު ދުރުމިން ބަހައްޓައިގެން ނަމާދުކުރުމަށް ވަނީ އިރުޝާދުދީފައެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މި މުއްދަތުގައި ގިނައިން ގޭގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުވެސް ހުކުރު ނަމާދުގެ ބަދަލުގައި ގޭގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރުމަށްވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީގެން- ޗަންޕާ އަފީފް

  ރަށްރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައްވެސް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްކުރެވިގެންކަމަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަންޕާ ...

  ބާރުވަޔާއެކު ރޭދަންވަރުކުރި ވިއްސާރައިގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ 3 ގެޔަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވެއްޖެ

  އައްޑުއަތޮޅަށް ރެއިންފެށިގެން ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ރޭ ދަންވަރު 3:30 ހާއިރު ބާރުވަޔާއެކު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ ބައެއް ...

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިންމާލައިފި

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ރައީސް ސޯލިހުއާއި ރައީސް ނަޝީދު 2019 ވަނަ އަހަރު މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

  ރައީސް ސޯލިހުއާއި ރައީސް ނަޝީދު 2019 ވަނަ އަހަރު މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ރައީސް ސޯލިހުއާއި ރައީސް ...

  ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި ޗައިނާއިން ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅައިފި

  ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޗައިނާގައި 1،000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅާ ނިންމާލައިފިއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ...

  50 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ – ޤައުމީ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް

  ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ދޭ ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ޢުމުރުން 50 އަހަރާއި 50 އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދިނުމަށް ...