އައްޑޫ ގެ 6 ސަރަހައްދަކުން ޓޫރިޒަމަށް ބިން ދޫކުރަން ފަށައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީގެ 6 ސަރަހައްދަކުން ޓޫރިޒަމަށް ބިން ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

  އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުން ގެސްޓްހައުސްއާއި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމައި މިހާރުވަނީ އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.
  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ވަނީ މިކަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ދިވެހިންނަށާއި، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށްކަމަށެވެ.

  ބިޑް ފޮތް ވިއްކާނީ މި މަހުގެ 20ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 13ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 12:00 އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ޞޯދިޤް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ހޮޓެލް ވިޔަފާރިކުރުމަށް އައްޑޫގެ 6 ސަރަޙައްދަކުން ބިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

  ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ވީހާވެސް ބޮޑަށް އިސްތިހާރުކުރެވޭނެގޮތަކަށް ބަލާފައިވާނެކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި 4000 އެނދުގެ ޖާގަ ހިމެނޭހެން ގެސްޓްހައުސްއާއި ހޮޓެލް ތަރައްޤީކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީންވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދާދި ފަހުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓުވަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖުމްލަ 8000 އެނދުގެ ޖާގަ އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020: އިއްޔެ ކުޅެވުނު މެޗްތައް

  މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020” މުބާރާތުގެ އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ: އެފްއާރުޓީ އަދި ...

  ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނިކުތްއިރު މި ޤައުމުގައި ޒުވާނުން ތިބިކަން ޤަބޫލުކުރި ހަމައެކަނި ރައީސަކީ ރައީސް ޔާމީން- މެންބަރ ރިފާއު

  ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓްދޭންޖެހޭ ސަބަބުތައް ކިޔަން ފަށައިފިއްޔާ އިރު އަރަންދެންވެސް ކިއިދާނެ ކަމަށާއި، 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ...

  އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުން މިރޭ – ހުޅުމީދޫ ޖަލްސާ އަތޮޅުމަދަރުސާގައި

  ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ 8:45 އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ބޭއްވޭނެއެވެ. ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ ...

  ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 17 ދިވެހިންނާއި 6 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 17 ދިވެހިންނާއި 6 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ

  ގައުމު ދެކޭ ތަރައްގީއާ ބީރައްޓެހި، ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ – ސައީދު

  ގައުމު ދެކޭ ތަރައްގީއާ ބީރައްޓެހި، ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު ...

  ފެން މީޓަރުން ނަގަމުން އަންނަ 30 ރުފިޔާ ކަނޑާލަނީ: ފެނަކަ

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންއަންނަ ގޭގެ އަށް ގުޅާފައިވާ ފެން މީޓަރަށް މަހުންމަހަށް ނަގަމުން އަންނަ  30 ...