ޤާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ – އަދުހަމް ކުށަށް އިއުތިރާފުވެއްޖެ، ބޭނުންވަނީ ގާސިމްގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން މާފު –އަދުހަމް

  advertisement

  4 ޑިސެމަބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަނަށް ވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ އަދުހަމް މުހައްމަދު ޤާސިމް ޙަސަން މަރާލިކަމުގެ ކުށަށް ކުރިމިނަލްކޯޓުގައި އިއުތިރާފުވެއްޖެއެވެ.

  އަދުހަމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައިވަނީ  ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި ބިރު ދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެއްތި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުންކުރާ ދައުވާއެވެ.

  މި މައްސަލާގައި މިއަދު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް މުހައްމަދު ބުނީ އެނާ ޑްރައިވަރު ޤާސިމަށް ހަމަލާދެވުނީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެގެންކަމަށާއި އެނާ އެ ކުށަށް އިއުތިރާފުވާކަމަށެވެ. އަދި ކުށަށް ތައުބާވެފައިވާކަމަށާއި އެދެނީ ޤާސިމްގެ ވާރިސުންގެ ކިބައިން މާއާފަށް ކަމަށްވެސް އަދުހަމު މިއަދު ވަނީ ކޯޓުގައި ބުނެފައެވެ.

  ޤާސިމް ޙަސަން މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ އަދުހަމް ކުށަށް އިއުތިރާފުވުމުން ދެން އޮންނާނީ ހުކުމްކުރުމެވެ. މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލަމުން މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުން އަންނަ އަންގާރަދުވަހު ބާއްވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެދުވަހު ގާސިމްގެ ވާރިސުންގެ ބަސް ނަގާނެކަމަށްވެސް މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ކުށަށް އިއުތިރާފުވުމުން އަދުހަމްގެ މައްޗަށް އަންނާނީ މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ ހުކުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ވާރިސަކު މާއާފު ދީފިނަމަ ހުކުމްކުރާނީ އުމަރަށް ޖަލަށްލުމާއި މަރުގެ ދިޔަށް ދިނުމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ދިޔައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެއްލައްކަ ރުފިޔާއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ މޭޔަރުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް ޤާބިލް މީހުން އިންތިޚާބް ކޮށްގެން – އެލްޖީއޭ

  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އަންނަ ބޮޑުބަދަލު ހެޔޮގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާނީ މޭޔަރާއި، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ރައީސުން އިންތިޙާބް ކުރުމުގައި ޤާބިލް ...

  އައްޑޫސިޓީ: ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި އަދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން  ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ވަގުތީގޮތުން ...

  ފެޝަން ބުރުގާ އަޅަމުންދިޔަ އަޝްފާ ބުރުގާ ބާލައިފި

  ބުރުގާ އެޅުމުގެ ސްޓައިލާ ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، މަރިޔަމް އަޝްފާ، ރަސްމީކޮށް ބުރުގާ ...

  ކޯވިޑް-19 : އައްޑުއަތޮޅުގެ މަގުތައްވެސް ޑިސްއިންފެކްޓްކުރަން ފަށައިފި

  ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން އައްޑުއަތޮޅުގެ މަގުތައްވެސް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އައްޑުއަތޮޅުގެ   މަގުތައް ...

  ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020- ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު

  މީދޫގައި ބާއްވަމުން އައި ޔޫތުޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ...

  ކޯވިޑް-19 : ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފި

  އާއްމު ތަންތަނަށް ނުކުމެއުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުން ރާއްޖޭގައި މަޖުބޫރުކޮށްފިއެވެ. ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ...