އެއަރ އިންޑިއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ހުކުރުދުވަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

  އެއަރ އިންޑިއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

  މިއީ ކޯވިޑް19 އަށްފަހު އެ އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދިޔަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

  އެއަރ އިންޑިއާގެ ރާއްޖޭގެ ޕެސެންޖަރ ސޭލްސް އެޖެންޓް ވިލާ ޓްރެވެލްސް އިން ބުނީ މިމަހުގެ 21 ވާ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އެއަރ އިންޑިއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށާނެކަމަށެވެ. ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފެށުމާއިއެކު ހަފްތާއަކު 2 ދަތުރު މާލެއިން ޓްރިވެންޑްރަމްއަށް ކުރާނެއެވެ. އަދި މާލެއިން ދިއްލީއަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މި ފްލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ދެވޭނެކަމަށް ވިލާ ޓްރެވެލްސްއިން ބުނެއެވެ.

  އެއަރ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަދުވަހު އަދި ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

  އެއަރ އިންޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވިލާ ޓްރެވެލްސް މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓް ނެގޭނެއެވެ. އެކުންފުނިން ބުނީ އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް ޓިކެޓް ދޫކުރާނީ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަންގެ ހުއްދައަކާއި އެކުކަމަށެވެ. ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުގައިވެސް 96 ގަޑިއިރު ހަމަނުވާ ކޯވިޑް19އަށް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

  ވިލާ ޓްރެވެލްސްއިން އަންނަނީ އެއަރ އިންޑިއާގެ ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ އިތުރުން އެ އެއަރލައިންގެ އެއަރޕޯޓް ހޭންޑްލިންގ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރަމުންނެވެ. ކޯވިޑް19ގެ ކުރިން އެއަރ އިންޑިއާއިން އައީ ޓްރިވެންޑްރަމްއިން ރާއްޖެއަށް ހަފްތާއަކު 7 ފްލައިޓް އަދި ބެންގަލޫރުން ރާއްޖެއަށް ހަފްތާއަކު 6 ފްލައިޓް ބާއްވަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އަނެއްކާވެސް އިތުރު 25 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  އަނެއްކާވެސް އިތުރު 25 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިފަހަރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 5 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 20 މީހުންނެވެ. ތަފްސީލް ...

  ހޯމައިން ފެށިގެން ހުއްދަ ނުނަގައި ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރުގައި އުޅެވޭނީ ހަވީރު

  މިމަހުގެ 15 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ...

  ޑޮކްޓަރ ޖަމީލުވެސް މާދަމާ ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވަނީ

  ކުރީގެ ނާއިބުރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު މާދަމާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތްނަވާނެކަން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ޑރ.ޖަމީލު މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު މިއަދު ...

  މާލެއިން އިތުރު މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މާލެއިން އިތުރު މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއީ މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއި ސީދާ ދިމާވި މީހެއްކަމަށް ...

  ކޮވިޑް-19 އަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތްތަކެއް ދަނީ ހޯދަމުން- މަބުރޫކު

  ކޮވިޑް-19 އަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތްތަކެއް ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން ...

  އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ގިނަ ފުލުހުން ކަރަންޓީނަށް ގެންގޮސްފި

  ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ  ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ކަރަންޓީނަށް ގެންގޮސްފިއެވެ ...