މިއިންތިޚާބް އަޅުގަޑުމެން ކާމިޔާބުކުރާނީ އެކުއެކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ރަންރީދޫން ޖަރީކުރަމުން – ޝޫޒާ

  advertisement

  ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވާ  ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް  ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ހަރުފަތްތަކެއް ބިނާކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލްގެ މަގާމަށް  އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ ޝޫޒާ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

  މީދޫގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީ “ރަށްވެހި ފަތިސް” ޖަލްސާގައި ވާހަަކަ ދައްކަވަމުން ޝޫޒާ ވިދާޅުވީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ބާރުތައް މަރުކަޒީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ގެންގުޅުނަމަވެސް އަދު ސަރުކާރުން އެ ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް ކައުންސިލުތަކަށް ބާރުތައް ދީފައިވާތީ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ކުށުގެ ވެށިން  ޒުވާނުން ސަލާމަތްކޮށް ބިނާުކުރަނިވި ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

  މިޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝޫޒާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރަށްވެހިކަން ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ  އަންހެނުން ބާރުކުރުވައިގެންކަމަށާ   އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު މެނުވީ ރަށްވެހިކަން ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ނުގެނެވޭކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް  ސިއްހަތާއި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ފުރިހަމަވެ  ގެވެށި ކުށްތަކަށް ހައްލު ހޯދޭނެގޮތަކީވެސް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވައިގެންކަމަށް ޝޫޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ”  އަޅުގަޑުގެ އެދުމަކީ ތިޔަބޭފުޅުން އަންނަން އޮތް ޖީލުގެ ހައްގުގައި ތިލަފަތަށް ފާހަގަ ޖައްސަވައި ދެއްވުން ، އެއީ ހަގީގީ ބަދަލެއް އަންހެނުންނަށް ގެނެސްދިނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުންކަމަށްވާތީ  ، އަދި އަންހެނުންނަށް ވޯޓް ދޭންވީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ރަށްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވަކިފިރިހެނަކަށް ދޫނުކުރާނެ ބަޔަކަށް އަންހެނުން ވާތީ ، ކަޅު އަދިރިރޭރޭ ކިތަންމެ ދިގުލައިގެން ދިޔަކަމުގައިވިޔަސް އާދުވަހަކަށް އަލިވެލޭނެ، އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މިއިންތިޚާބް އަޅުގަޑުމެން ކާމިޔާބުކުރާނީ އެކުއެކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ރަންރީދޫން ޖަރީކުރަމުން ، ” މީދޫގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީ “ރަށްވެހި ފަތިސް” ޖަލްސާގައި ވާހަަކަ ދައްކަވަމުން ޝޫޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  advertisement

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ވީބީގައި މަސައްކަތް ކުރާ 8 މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ވީބީ ބްރަދާސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ 8 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. ތަފްސީލު އަންނަނީ

  ހިތަދޫ އަށް މީހުން އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފި

  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަށް މީހުން އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ...

  ފުވައްމުލަކު ފެނަކައިން ރަށުތެރެ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގެ އެކި ހިސާބުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ...

  ކޭސްތައް އިތުރުވެގެންދާނަމަ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ނުގެންދާނެ – އަމީން

  ކޯވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދާނަމަ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ނުފެށޭނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ...

  ދިރާގު ފައިބާ ހިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ރައުޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތާއި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން، އެ ކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް ...

  ޢީދު ނަމާދަށް ދާއިރު ސަމާލުވާންވީ ކަންކަން

  ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ފެށުމާއެކު މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ...