ބަލި ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ރަށްތައް ބަންދުގައި ނުބޭއްވޭނެ: ޑރ. އަފްޒަލް

  ކޮވިޑް-19 އަކީ ސީދާ އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިވާ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބަލި ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ބަންދުކޮށްފައި ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

  ދާދިފަހުން މާލެއިން ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ރަށަށް ދިޔަ މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ  ރަށަށް ދިއުމަށްޓަކާ ކަރަންޓިން ފެސިލިޓީއެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ފަރާތުން ސާމްޕަލް ނަގައިގެން ޓެސްޓް ކުރުމުން އެމީހާވެސް  ކޮވިޑަށް  ޕޮޒިޓިވްވެ މާލެ ތެރޭގައި ބަލި އެކްސްޕޯޒްވެ، ރަށްތަކަށް ދާ މީހުންގެ ފަރާތުން އެ ރަށެއްގައި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން އެކަމާއި ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި “ސަންގު” އިންކުރި  ސުވާލަކަށް ޖަވާބް ދެއްވަމުން  ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ މި ބައްޔަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ނުދާނެ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބަލި ފެތުރިދާނެތީ، ނުވަތަ އެ ރަށަކަށް ބަލި ގޮސްދާނެތީ އެ ރަށަކަށް އާރާ ފޭބުން މަނާކޮށް ލޮކްޑައުންއެއްގައި ވެސް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

  އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑު ބަލި މާލެއިން ފެނުމާއި ގުޅިގެން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅި ކަމަށެވެ. ބައްޔަށް ސީދާ ބޭހެއް ނުވަތަ ވެކްސިނެއް ވެސް ހޯދިފައި ނުވާއިރު އެހާ ހިސާބަށް ދެވޭނެ ދުވަހެއް ވެސް ނޭނގެ ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބޭހެއް އުފެއްދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ވެކްސިނެއް ވެސް ހޯދުމަށްފަހު ދެން ވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޕްރޮސީޖާތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ރަސްމީ ގޮތުން އެކަން އެނގުމުންނާއި، ބޭހާއި ވެކްސިންގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުވުމުން ނޫނީ ބައްޔަށް ޝިފާއެއް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލެއް ގެނެވުނީ ކަމަށް ނުބެލެވޭނެކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

  ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ މިއީ ދުވަސްތަކެއް ނަގާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން އެ ދުވަހެއް އަންނަދެން މުޅި ރާއްޖެ އެއްކޮށް ލޮކްޑައުންއެއްގައި ނުބެއްވޭނެ ކަމަށެވެ.

  ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލެ ތެރެއިން ބަލި އެއްކޮށް ނެތިގެން ދާނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ދެން ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރަން ޖެހިފައި މިވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށްކަން ޑޮކްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

  މަސްދަރު: ސަންގު

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހުޅުދޫ ނިއު ލައިންޓް ބޯޓްގެ 11 ފަޅުވެރީންގެ ގައިން ކޮވިޑް 19 ގެ ޓެސްޓް ހެދުމަށް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

  ހުޅުދޫ ނިއުލައިން ބޯޓްގެ 11 ފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިން  ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގައިފިއެވެ. ނިއުލައިން ބޯޓު ...

  ރައީސް ޔާމީން ވައުދެއްވެއްޖެނަމަ އެވަޢުދެއް ފުއްދަވާނެ

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީންނަށް ރައްޔިތުން ތާޢީދުކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވާތީ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ...

  ކޮވިޑް19- ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ފެށިގެން ކުދި ގައުމުތައްވެސް ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރި ބަލި މަޑުކަމެއް

  ކޮވިޑް 19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު އާވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ މުޅިދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ފެށިގެން ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުޅެވުނު ފުޓްސަލްމެޗް

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިއަހަރުގެ ގައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުދޫ ...

  ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ޓެސްޓުކުރަންވެއްޖެ: ޣައްސާން

  ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ޓެސްޓުކުރަން ފެށުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ކޮޅުމަނޑުލު ގުރައިދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ޣައްސާން ...

  ކޯވިޑް-19: އިޓަލީ 2 ދެ މީހުން ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގުނީ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް ފުރިފަހުން

  ރާއްޖެއިން  ފުރައިންދިޔަ އިޓަލީ 2 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެނގުނީ ކަރަންޓީނަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު ހަމަކޮށް ފުރުވާލިފަހުންކަމަށް ...