ބޭންކުތައް ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ހުޅުވާލާނީ ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު، ފަހު ދެ ހަފްތާ ހަފްތާއަކު ފަސް ދުވަހު

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުން ކުރުމަށްފަހު، ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ތަކެއް ދޭން ފަށާފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ބޭންކުތައް ހުޅުވާލާނީ ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

  ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމުގެ ތަފްސީލު ދެއްވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުން ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހު ނިކުންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ ވަކިވަކި ޝިފްޓްތަކަށް ނިކުންނަ ގޮތަށް އެކަން ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޝިފްޓަށް ނިކުންނަ ސްޓާފުން އަނެއް ޝިފްޓުގެ ސްޓާފުންނާ ވީހާވެސް ދިމާނުވާ ގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

  މީގެއިތުރުން ކަސްޓަމަރުން ވަނުމުގެ ކުރިން އެމީހުންގެ ޓެމްޕަރޭޗަރ އަދި އަލާމާތްތައް ހުރިތޯ ޗެކްކުރަންވާނެ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ. ވީވަރަކުން އޮންލައިންކޮށް އަދިވެސް ބޭންކިންގ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޑރ ނަޒްލާ އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

  ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މާސްކު އެޅުމާއި ސާފުތާހިރު ކަމާއި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމާއި އަތް ސާފުކުރެވޭ ގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ހަފްތާ ފަހުން ހަފްތާއަކު ފަސް ދުވަހަށް ބޭންކުތައް ހުޅުވާލަން ފުރުސަތު ދިން ނަމަވެސް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތްތައް ބަދަލުނުވާނެ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫ ސިޓީ ގަމާއި ސައުތުއެފްރިކާއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަނީ

  ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ސައުތު އެފްރިކާއާ ދެމެދު މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް ...

  “ރަށްފެހި ޕްރޮގްރާމް” ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން މީދޫގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޙަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

  އިއްޔެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވި މުޅި ރާއްޖެ ފެހިކުރުމަށް ހިންގާ ޤައުމީ ޙަރަކާތް “ރަށްފެހި ...

  ބޮޑެތި މީހުންގެ ގަމީހުން %20 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ” ޒެއިސް އެވެނިއު” ފިހާރައިން ފަށައިފި

  ބޮޑެތި މީހުން އަދި ކުޑަކުދިންގެ އަންނައުނުގެ އިތުރަށް ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތަފާތު ގިނަ ބާވަތްތައް ލިބޭގޮތައް ދާދިފަހުން ...

  ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން މީދޫ ކަޓުވާލައި ހިތަދޫ ފައިނަލަށް

  އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހިތަދޫ އެފްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ  މިމުބާރާތުގައި ހިތަދޫޓީމާއި ...

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދެމަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމަށާއި މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސްގެ މަޤާމަށް ...

  ގައުމީ ޓާސްކް ފޯސްއެއް އުފައްދެވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

  ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެ، އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވުމަށާއި އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ހާލަތު އާރާސްތު ކުރުމަށް ގައުމީ ...