ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ އިތުރު 10 ރަށަކަށް

  ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިނިއުޓީ ފަންޑުގެ މިއަހަރުގެ ފަހު ފިޔަވައްސަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ޕްރޮޖެކްޓް ހޮވައިފި އެވެ.

  މިއަހަރު މި ޕްރޮގްރާމުގެ ފަހު ފިޔަވައްސަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ޕްރޮޕޯސަލްގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވަނީ:

  • ށ. ގޮއިދޫގެ މަގުތަކުގައި ސޯލާ ލައިޓް ހަރުކުރުން: އިބްރާހިމް ނިޝާމް އަހުމަދު
  • ރ. ފައިނުގައި ލައިބްރަރީއެއް ތަރައްގީ ކުރުން: ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑެވާސް
  • ބ. އޭދަފުށީގައި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކެއް ތަރައްގީ ކުރުން: ވެސްޓް ވިންގްސް އޭދަފުށި
  • ޅ. ކުރެންދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ފެސިލިޓީ ތަރައްގީ ކުރުން: ކުރެންދޫ އެންވަޔަރަމަންޓް އެޑިޔުކޭޝަން ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ކީސާ)
  • ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުދިން ފޮތް ކިޔުމަށް ހާއްސަ ތަނެއް ތަރައްގީ ކުރުން: ޗިލްޑްރަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
  • އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި މަސްކަނޑަން ހާއްސަ ތަނެއް ގާއިމް ކުރުން: ރިވަލޫޝަނަރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ޖެނެރޭޝަން
  • އއ. ތޮއްޑޫގައި ފޮތް ކިޔާ ޕާކެއް ތަރައްގީކުރުން: އާދަމް އަފްސަލް
  • ލ. ފޮނަދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ގާޑަންއެއް ތަރައްގީ ކުރުން: ފޮނަދޫ އެންވަރަމެންޓް އެންޑް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް
  • ގދ. ގައްދޫގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން: ސާސްޓްރާ ކޮމުއުނިޓީ
  • ގދ. ހޯޑެއްދޫގައި ނޭޗާ ޕާކް ތަރައްގީ ކުރުން: ހޯޑެއްދޫ ސްޕޯޓްސް

  ބީއެމްއެލްގެ މެނޭޖަރު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މުހައްމަދު ސައީދު މިކަމާބެހޭގޮތުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ވަރަށް ރަނގަޅު، ގިނަ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއް އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް މިފަހަރުވެސް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

  ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
  ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
  ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް

  coralglass.market/news/372?fbclid=IwAR2ZsV8notiZ2fjcMB0w08h6ZhyBMicv_rkfWOkhI1PBgWfKAnG0uafcwDc

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ތިނަކަށް

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ މަރުވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ 80 އަހަރުގެ ދިވެހި ...

  ދޭހަ އުނގެނެން ފެށި ދަތުރު

  ޖާހިލު އަތްއަތް މަތީން ހިލެމުން އައި ލިއުމެއް އަތަށް އެރިއެވެ. ސްކޫލު ނިޒާމަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ހިއްސާކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން ...

  މީރާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވިޔަފާރިތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލަން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

  މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ގާނޫނުތައް އަމިއްލަ ގޮތަކަށް މާނަކޮށްގެން ވިޔަފާރިތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމުގެ ...

  އަމީރު އަޙްމަދު މަގުގެ ބަންދުކޮށްފައިވާ ބައި ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

  އިސްލާމީ މަރުކަޒާ އިންވެގެންއޮންނަ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު އަންނަ ހަފްތާގެތެރޭގައި، އުޅަނދުތައް ދުއްވޭގޮތަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓރީން ބުނެފިއެވެ. ...

  ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ސަމާލުވުމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

  ކުރިއަށް އޮތް ދެދުވަހު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ނެޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ...