ޗައިނާއިން ފޮނުވި އެހީގެ ތަކެތި ލިބިއްޖެ

  ޗައިނާ ސަރުކާރުން އަދި ޗައިނާގެ ބިލިއަނަރެއް ކަމަށްވާ ޖެކްމާ އަދި ޗައިނާގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި އެހީގެ ތަކެތި ޗާޓަރު ފްލައިޓެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

  މިގޮތުން މިއަދު ލިބުނު އެހީގެ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާސްކާއި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅާ ހެދުމާއި، ހޮސްޕިޓަލް އެނދާއި، ވެންޓިލޭޓަރު އަދި ތާމޯމީޓަރު ފަދަ އިތުރު ބައެއް ތަކެއްޗެވެ. މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިންވެސް ޗައިނާ އިންވަނީ ރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

  ޗައިނާއިން  މިއަދު ގެނައި ބައެއް ތަކެތި:

  10 ވެންޓިލޭޓަރު

  ޑިސްޕޯސަބުލް ޕްރޮޓެކްޓިވް މާސްކް (20،9080)

  އެން 95 ޕްރޮޓެކްޓިވް 11،500 މާސްކް

  ކޭއެން 95 ޕްރޮޓެކްޓިވް 20،000 މާސްކް

  އިންފްރާރެޑް ތާމޯމީޓަރު  50

  ގޮގުލް   500

  ފަރުވާދޭ 20 އެނދު

  ޓެސްޓިން ކިޓް 10،000

  ރާއްޖެ އަށް އެހީވި ޗައިނާގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް:

  1 އަލީ ބާބާ ފައުންޑޭޝަން/ ޖެކް މާ ފައުންޑޭޝަން.

  2 ޗައިނާ މާޝަންޓްސް ޕޯޓް ގްރޫޕް ކޯ ލިމިޓެޑް.

  3 ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިން ކޯޕަރޭޝަން.

  -4 ބެއިޖިން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންވެސްޓްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯ ލިމިޓެޑް.

  -5 ޑޮންފެންގް އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން.

  – 6  ޗައިނާ ހާބާ އިންޖިނިއަރިން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް.

  -7 ޗައިނާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސެކަންޑް ނެވިގޭޝަނަލް ބިއުރޯ.

  – 8 ސެކަންޑް އިންޖިނިއަރިން ކޯ ލިމިޓެޑް.

  -9 ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީސް ކޯ ލިމިޓެޑް.

  މިތަކެތި ލިބުމާއި  ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައިވަނީ ޗައިނާ އަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

  “މީގެ އެއްމަސް ދުވަސް ކުރިން ޗައިނާއިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި އޮތް ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމަށް އެވަގުތަށް އެންމެ ބޭނުންވި ސިއްޚީ ސާމާނު, ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އެ މުހިންމު ދަނޑިވަޅުގައި ހަދިޔާކޮށް ދެއްވާފައެވެ. މިއަދު އަނެއްކާވެސް ފުލައިޓެއް ފުރާ, މި ބަލިމަޑުކަމުން ދިފާޢު ވުމަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ އާލާތާއި ވެންޓިލޭޓަރުގެ ދީލަތި އެހީ ޗައިނާއިން ލިބިގެންދާއިރު އެކަމަށްޓަކައި އެޤައުމަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ. މި އެހީތެރިކަން ޗައިނާއިން ލިބިގެން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މިބަލި ފެތުރުން އިތުރުވެ, އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުން ބޮޑުވެފައިވާ މުހިންމު ދަނޑިވަޅެއްގައި” ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

  ޝާހިދުވަނީ ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ އަށާއި ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަންގް ޒީ އާއި ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

  ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަނީ ޗައިނާއިންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ތޮއްޔިބު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް

  ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބު ޝަހީމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމް ދެއްވައިފިއެވެ. ތޮއްޔިބަކީ ކުރީގެ ...

  ޑރ.ޝީނާގެ އަންދާޒާ : 6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 13000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެދާނެ

  ކޯވީޑް-19އާ ގުޅިގެން މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅަށް ތަންފިޒް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ކުރިއަށް އޮތް 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތޭރަ ...

  ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 11 އަކަށް

  އިތުރު ދެމީހަކު މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 11 އަކަށް އަރައިފިއެވެ. މި މީހާ ...

  ރައީސް ޔާމީން ވައުދެއްވެއްޖެނަމަ އެވަޢުދެއް ފުއްދަވާނެ

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީންނަށް ރައްޔިތުން ތާޢީދުކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވާތީ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ...

  އައްޑޫގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ އިންޑިޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓާއި ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލު

  ލިއުނީ: ޝަފީގު ހަސަން އައްޑޫގައި އިންޑިޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ހަދަން އިންޑިޔާ ކެބިނެޓުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މި ...

  އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ގޮތައް ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވައިޓްއެލާޓް ނެރެފި

  ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މޫސުން ގޯސްވެ، ގުގުރުމާއި އެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާއި ...