ސިޓީގެ ސްޓާލިންގ ލިވަޕޫލްއަށް ބަދަލުވުމަށް ބޭނުންވާކަން ހާމަކޮށްފި

  އަލުން ލިވާޕޫލްއަށް ބަދަލުވުމާއިމެދު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ސްޓާލިންގ ވާހަކަ ދައްކައިފިއެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރގެ ފޯވާޑް ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް ސިޓީއަށް ބަދަލުވީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭރު ލިވަޕޫލްދޫކޮށް އޭނާ ސިޓީއަށް ބަދަލުވީ ލިވަޕޫލަށް ތަށި ނުލިބޭތީ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

  ނަމަވެސް ލިވަޕޫލްގެ ސަޕޯޓަރުން ގަބޫލްކުރާގޮތުގައި ސްޓާލިން އެކްލަބް ދޫކޮށްލީ ތަށި ނުލިބުމަށްވުރެ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައެވެ. އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި ސުވާލާއި ޖަވާބް ސެޝަނެއްގައި އިގިރޭސި ފޯވާޑް ބުނީ ލިވަޕޫލްއަކީ އޭނަގެ ހިތުގައި އަބަދުވެސް ޚާއްސަ މަގާމެއް ދެވިފައިވާ ކްލަބެއްކަމަށާ އަދި އެކުލަބުން މިހާރު ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީއާއިމެދު އޭނާ ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށެވެ.

  ސްޓާލިންގ ބުނީ ލިވަޕޫލްގެ މިހާރުގެ ކޯޗް ކްލޮޕާއިއެކު އެކުލަބްއޮތީ ވަރަށް ރަގަޅު މިސްރާބެއްގައި ކަމަށެވެ.

  ލިވަޕޫލްއަކީ މިވަގުތު ޔޫރަޕާ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންޓީމެވެ. އަދި އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގު ހޯދަން މިވަގުތު ބޭނުންވަނީ އެންމެ 6 ޕޮއިންޓެވެ. އިގިރޭސި ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ސްޓާލިންގ ގެ އަގު ލިވަޕޫލްގެ ޓްރާންފާ ބަޖެޓަށް ފެތޭނަމަ ލިވަޕޫލުން އޭނާގަތުމަށް ބިޑްކުރާނެއެވެ.

  އަންނަ ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުގައި ނުކުޅެވޭތީވެ ސްޓާލިންގ ފަދަ ކުޅުންތެރީން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅުމަށް އެހެން ޓީމުތަކަށް ދިއުންއެކަށީގެންވާކަމަށްވެސް ކުޅިވަރު ދިރާސާ ކުރައްވާފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ސްޓާލިންގ ހޯދުމަށް ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުންވެސް ބިޑް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ވަރލްޑްކަޕް ޓްރޮފީއާއެކު ރައީސް ޔާމީން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް!

  ފީފާ ވަރލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ އުފުލާލި ފުރަތަމަ ދިވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ފީފާ ...

  ރެއާލްމެޑްރިޑުންފަހަތުން އަރާ ބަޔާން މިޔުނިކް ބަލިކޮށް ފައިނަލާ ގާތަށް

  ބަޔާން މިއުނިކުން ލަނޑެއްޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ހޯދާފައިވަނިކޮށް ރެއާލްމެޑްރިޑުންފަހަތުން އަރާ ބަޔާން މިޔުނިކް ބަލިކޮށްފިއެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ސެމީ ...

  އަތޮޅު ތެރޭގެ ރައްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ދެން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެ

  އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ފިޔަވައި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ހުއްދަނެތި ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމުގައި ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ ...

  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން އާސަންދަ ދިނުން ހުއްޓައެއްނުލާ – އާސަންދަ

  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން އާސަންދަ ދިނުން ހުއްޓާނުލާ ކަމަށް އާސަންދަ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. ކެންސަރަށް ފަރުވާ ...

  މޫސުން ގޯސްވުމުން މެދުތެރޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކާއި ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ވ އަތޮޅުން ފެށިގެން ސ. އަތޮޅާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މި ސަރަޙައްދަށް ...

  އެންވައިރަމެންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

  މީދޫ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ އޮފީސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމއިްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ބޯކޮށް ވެހެމުންދިޔަ ވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނު ...