“ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ “ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް އިއްޔެ މީދޫގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

  ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން މިހަރަކާތް މީދޫގައި  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާ އަދި ސްކޫލްތަކާއި  ކްލަބް ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އަދި އާމުންގެ ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ހަރަކާތް ތަކުގައި ނެގޭ ކުނިބުނީގެ ބައިތައް ވަކިކޮށް ޖަމާކުރެވުނު ކުނިބުނީގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްފަހު އެކަން އެންވަޔަރު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް އެންގުމަށް އެ އެޖެންސީން އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވަތީ އިއްޔެ ނެގުނު ކުނީފަތްސީލް ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ކަމާއިބެހޭފަރާތްތްރަކަށް އެންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  މީދޫ ގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މީދޫގެ އުތުރުފަތާރުގެ ގޮނޑު ދޮށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ  ސަރަހައްދުތައް ސާފް ކުރާގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ސާފްކުރި ސަރަހައްދުތަކުން  662  ކިލޯގެ ކުނިވަނީ ނަގާފައެވެ.

  އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ހޭޅިފަށާއި، ގޮނޑުދޮށާއި، މޫދާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަމުގެމައްޗަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުންކަމަށް އީޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕްޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގާ މިފަދަ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ނަގާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަވާ ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ ؟

  ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަވާ ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓްތައް މިސީޒަން ނިމެންދެން ދިގުދަންމާލަން މަޝަވާތައް ފަށައިފިއެވެ. ކުޅުންތެރީންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ...

  ކަސްޓަމްސް ކުރީގެ ވެރިޔާ ޖުނައިދުގެ މައްޗަށް އުފުލި 2.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދައުވާ ސާބިތެއްނުވި

  ކަސްޓަމްސް ކުރީގެ ވެރިޔާ އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު ޖުނައިދާއި އޭނާގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ގްލޯބަލް ލިންކްސް އާއި ހޯދީ ...

  ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތާއި މަނީލޯންޑަރިން ތުހުމަތުތަކެއް

  ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ ދައުލަތުގެ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެ އެ ...

  ދުވާފަރުން 3 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ރަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

  މާލެއިން ރ. ދުވާފަރަށް ދިޔަ 3 މީހުން ހޯމް ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލި ފަހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ފެތުރުން ...

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 36 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް: އެއްވަނަ ދަރިވަރަކަށް އާއިޝަތު އީޝާ އަސްލަމް

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުން ބޭއްވި އެސްކޫލްގެ 36 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ  އެއްވަނަ ދަރިވަރަކަށް އެސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 5 ބީގެ ...

  ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ...