ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ޙާލަތު އަދި އޮތީ ވަރިހަމަކޮށްގެން ތިބެވޭ ޙާލަތުގައެއް ނޫން – ހެލްތު މިނިސްޓަރ

  advertisement

  ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ޙާލަތު އަދި އޮތީ ވަރިހަމަވެގެން އެއްވެސް ބަޔަކު ތިބޭފަދަ ޙާލަތެއްގައި ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ޙަޤީގަތް އަދި ހާމަވެފައި ނުވާއިރު ރާއްޖެއަކީ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމަކަށްވުމުގެ އިތުރުން އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވެސް ގިނަ ދިވެހިން އުޅޭއިރު މީގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެއަށް އޮތް މިންވަރު ބޮޑުކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

  ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ އިރު އާއްމުންވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަންދީ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު އަދި ރާއްޖެއިން ފެނިފައިނުވިނަމަވެސް މިބަލި ފެތުރެމުންދާ ޤައުމުތަކުން ބަލި ފެތުރޭ ގޮތަށް ބަލާއިރު މިއީ ނުރައްކާކަމެއްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދުރާލާ މިކަމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާ ތައްޔާރީ ޙާލަތުގައި ތިބުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދެއްވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކްލިނިކަލް ގޮތުން މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްގެން އެކަހެރި ތަނެއްގައި ފަރުވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި އެތަނުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

  އެގޮތުން އަމާޒަކީ އެކަހެރި ތަނެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް 30 އެނދު ޤާއިމުކުރުމަށް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން މީހުން އެކަހެރިކުރުމަށް ޚާއްސަ ތަންތަން ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް ހަދާ ރަށެއް ކަމަށްވާ ވިލިވަރުލުގައާއި ފަރުކޮޅުފުށީގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް މިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

  ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ ކުއްލި ޙާލަތެއްގައި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށެވެ.

  ޗައިނާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރިގެން ދިޔަ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު ގިނަ ޤައުމުތަކުން އަންނަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ކޭސްއެއް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައިވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަކީވެސް މިފިޔަވަޅުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤައުމެކެވެ. އަދި ޗައިނާގެ އިތުރުން އެހެން ޤައުމުތަކުންވެސް މިވައިރަސް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދިޔުމާއި ގުޅިގެން އެ ޤައުމުތަކުންވެސް އަންނަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަމުންނެވެ.

  advertisement

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮވިޑް 19 – ރާއްޖެ އައި އިތުރު ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރާއްޖެ އައި އިތުރު ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިން ފުރުމުގެ ...

  އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ނެރުނު ޔެލޯ އެލާާޓު ނެރުނު ގަޑި

  މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާއިރާއިން ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ނެރުނު ޔެލޯ އެލާޓްގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. ...

  ދެބެއިން ސީ ލައިސަންސް ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފި

  މީދޫގެ ދެފަރާތަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިންގެ ސީލައިސަން ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ...

  ޓްރާންސް ޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުޅުމީދޫ ޔުނިޓުން ދެމުން އައި ޚިދުމަތް ހިތަދޫ ޓްރާންސް ޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އޮފީހުން ދިނުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުޅުމީދޫ ޔުނިޓުން ދެމުން އައި ޚިދުމަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ހިތަދޫ ...

  ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ގެ ބާބު

  އަހަރެން މާލެ ހިޖުރަ ކުރިތާ ތިރީސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަވީއެވެ. ޅަ ދުވަސްވަރު އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް، ރަޙުމަތްތެރިންނާއި ސަކަރާތް ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : ފެންހިންދާ ކާނުތަކެއް ހެދުން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ އަޅިވިލާމަގުން ބްރޯސް ރެސްޓޯރެންޓް ކައިރިން ފަށައިގެން މެދު ބަނދަރާއި ދޭތެރޭ ...