ކޮވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 116 މީހުން – އޭގެ ތެރޭގައި 77 ދިވެހީން

    މިއަދުވެސް ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއަދު އިރުއޮޮއްސި ހައެއްޖެހުމާއި ހަމައަށް 116 ޕޮޒިޓިވްވީއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 111 މީހަކާއި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 5 މީހެކެވެ. މިއަދުވެސް ޕޒޮޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ދިވެހިންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 77 ދިވެހިންނާއި، ބަންގްލަދޭޝްގެ 27 މީހަކާ، ސްރީލަންކާގެ 6 މީހަކާއި، އިންޑިއާގެ 5 މީހަކާއި، ނޭޕާލް މީހެކެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ވަނީ 5157އަށް އިތުރުވެފައެވެ. ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ 2303 މީހަކަށެވެ.

    މިއަދު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވަނީ 31 މީހެކެވެ. އެހެންކަމުން ބަލިން ޝިފާލިބި ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 2835އަށް އަރާފައެވެ. ކޯވިޑްގެ ރާއްޖޭގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫޟާތު ހިއްސާކުރުމަށް ހެލްތު އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ.އިބްރާހީމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، މިހާރު މިބަލީގެ ނުރައްކާއޮތީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެކަނި ނޫންކަމަށާއި، ޒުވާނުންނަށްވެސް ނުރައްކާ އޮތްކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ބަލިޖެހޭ ޒުވާނުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޒުވާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވަށްޓަފާޅިއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހިފައިވާކަަމަށް ޑޮކްޓަރ އަފްޒަލް ވިދަޅުވިއެވެ.

    “ބަލިޖެހޭ ޒުވާނުންވެސް މިދަނީ އިތުރުވަމުން. ޕޮޒިޓިވްވި މިކޭސްތަކުން އެންމެ ގިނައީ 18 އަހަރާ 40 ދެމެދު ޒުވާނުން. މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ އެމަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ދިރިއުޅުމުގެ ވަށްޓަފާޅިއަށް ބަދަލުގެނެސް މި އުމުރުފުޅާއަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ.”

    ކޯވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް 89555 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ނަގާފައެވެ. އަދި އައިސޮލޭޗަން ފެސިލިޓިސްތަކުގައި 1452 މީހުން ތިބިއިރު، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ 145 މީހަކަށެވެ. ހޮސްޕިޓަކުގައި ފަރުވާދޭންޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ބަލިމީހުންގެ ޢަދަދު ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އިތުރުވެދާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

    މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

    • ކޮމެންޓްސް (0)

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    • ފުރިހަމަ ނަން

    Ads

    ads

    ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

    ވަރުގަދަ ފޭދޫޓީމް ބަލިކުރުމަށްފަހު މީދޫޓީމް ފައިނަލަށް

    ” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީ މުބާރާތުގެ  ” ގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ވަރުގަދަ ފޭދޫޓީމް ބަލިކުރުމަށްފަހު މީދޫ ވޮލީޓީމް ...

    ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ރިސެޓް ކުރުން

    މާރިޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖެ މި އޮތީ ފުރަބަންދުކޮށްފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށްޓަކައެވެ. ...

    މިދުއްވެނީ ރަށެއްގެ ފުއްޓަރު ގާތައް މަތީގައޭ ހީވާފަހަރުވެސް މަދެއްނޫން

    މީދޫގެ މަގުތަކުގެ ވާހަކައަކީ ދައްކާ ކޮޅުންލާނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެތައް ބަޔަކު އެކިއެކި ހާޖަތްތައް ފުއްދުމަށް ދުވާލަކު އެތައް ...

    ކޮވިޑް19- ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ފެށިގެން ކުދި ގައުމުތައްވެސް ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރި ބަލި މަޑުކަމެއް

    ކޮވިޑް 19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު އާވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ މުޅިދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ފެށިގެން ...

    އައްޑޫގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ އިންޑިޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓާއި ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލު

    ލިއުނީ: ޝަފީގު ހަސަން އައްޑޫގައި އިންޑިޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ހަދަން އިންޑިޔާ ކެބިނެޓުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މި ...

    އައްޑޫސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް، ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދައިފި

    އައްޑޫސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ...