ކޯވިޑް-19 : އައްޑޫސިޓީ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދިއުން މަނާ

  އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގެ މީހުން  އެއްއަވަށުން އަނެއް އަވަށަށް  ނުދެވޭ ގޮތަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މިގޮތައް ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަން އިއުލާންކުރެއްވީ އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ މޭޔަރު އަދި  ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކްފޯސްގެ ކޯޗެއާ އަބްދުﷲ ސޯދިގެވެ.

  އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިއްޔެ ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އައްޑޫސިޓީ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިޤްވިދާޅުވީ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްވެސް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅު ތަކެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާންމު އިޖްތިމާޢީ އެއްވުން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ބޭއްވުން މަނާ ކޮށްފައިވާތީވެ، އައްޑޫސިޓީގައިވެސް ވިޔަފާރި ކުރާތަންތަން ހުޅުވައިގެން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

  މޭޔަރ ސޯދިޤް ވިދާޅުވީ، ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އައްޑޫގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްވެސް ދެން ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އާއި ހަމައަށެވެ. އަދި ފިހާރަތަކާއި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ރޭގަޑު 10:00 އާއި ހަމައަށް ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެގޮތައް ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަމަށެވެ.

  ” ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ޚިދުމަތް ދެވޭނީ  ޑެލިވަރީ އުސޫލުން ، އަދި އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ގާޑިޔާތަކުންވެސް ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭނީ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި އުސޫލުން ” މޭޔަރ ސޯދިގު ވިދާޅުވިއެވެ.

  މިބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ސޯޝަލް ސަޕޯޓު ޑެސްކުން އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވާނެކަމަށެވެ.

  ކޯވިޑް 19 ކުއްލިގޮތަކަށް މާލޭގައި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވުމާއިގުޅިގެން  ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޒަރޫރީ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް އަރާ ފޭބުންވެސް ސަރުކާރުންވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

  ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް މީހުން އަރާ ފޭބުން ސަރުކާރުން މަނާކުރުމާއި ގުޅިގެން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކްފޯސްގެ ކޯޗެއާ އަބްދުﷲ ސޯދިގު ވިދާޅުވީ އެކަމުގައި އައްޑޫސިޓީގައި  އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށެވެ.

  މޭޔަރ ސޯދިގު ވިދާޅުވީ އައްޑޫސިޓީގެ ބޮޑުބައި ހިމެނޭ އަވަށްތަކަކީ  ގުޅިފައިވާ ރައްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެން ވާ ސިޓީ އަކަށްވާތީ  އެއްގަމު މަގުން ހިތަދޫ އާއި މަރަދޫއާއި ދެމެދު ހުރަސް ނުކުރެވޭނެގޮތައް މިހާރު ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަމަށާ އަދި މަރަދޫ-ފޭދޫ އިން ފޭދޫ އަށް ވެސް ހުރަސް ނުކުރެވޭ ގޮތަށްވަނީ މިހާރުވަނީ ހަމަޖައްސާފައިކަށެވެ.  މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަން ވެސް އާންމުންނަށްވަނީ ބަންދުކޮށްފައިކަށް މޭޔަރ ސޯދިގު ވިދާޅުވިއެވެ.

  މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސިނަމަވެސް އައްޑޫސިޓީގައި ސިއްޙީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އަދި ފާމަސީތައް އިސްތިސްނާވާނެ ކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާލަތުގައި ޞިއްހީ ޚިދުމަތެއް ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެއަވަށެއްގެ ޞިއްހީ މަރުކަޒަށް ދެއްކޭނެ ކަމަށާއި، އެތަނަކުން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކުމަށް ނިންމައިފި ނަމަ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން އަދި ވަކިން އޮންނަ ހުޅުދޫއާއި މީދޫންވެސް އެހޮސްޕިޓަލަށް ބަލިމީހުން ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ކޯވިޑް 19ގެ 9 ކޭސް މާލެއިން ފެނި މިބަލި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑަކަށް ގޮސް ފައިވާއިރު މިކަމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވަމުންނެވެ.

  ކޯވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލެން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް މީހާއާއި ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މިހަކު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ހުރުމުން ހިތަދޫ ނޫމަސްވާދީ ވަނީ މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މާލެން ބަލިޖެހިފައިވާ މީހާއާއި ކޮންޓެކްޓްވި ހިތަދޫ މީހާގެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓް ވަނީ ނެގެޓިވްވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފަސް ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރާއްޖެޓިވީގެ ”ކޮވިޑް-19” ކަވަރޭޖްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ...

  މާލެއިން އިތުރު މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މާލެއިން އިތުރު މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއީ މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއި ސީދާ ދިމާވި މީހެއްކަމަށް ...

  އަންނަ އަހަރު ދެވަނަޓާމްގައި ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދެނީ

  އަންނަ އަހަރު ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު 25 ސްކޫލެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށް ...

  ށ.އަތޮޅުގެ 5 ރަށަކާ ނ. ހޮޅުދޫ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން ށ.އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ...

  އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ ރަށްޔިތުންނަށް ރޮޒެއިނާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

  2014 ވަނަ އަހަރު އޮޕޮޒިޝަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތައް މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލައިގެން އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުން ރޮޒެއިނާއަށް އިތުބާރުކޮށް މީދޫ ...

  ޑރ. މަޖީދުގެ ޖަނާޒާއަށްފަހު ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލައިފި

  ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީގެ ކަށުނަމާދަށްފަހު އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލައިފި އެވެ. ޑރ. ...