ޕޮޒިޓިވްވާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހައިރިސްކް މީހުންނާ ގިނަ ކުޑަކުދިން، ވިސްނާކަށް ނުވޭތަ؟

  އިއްޔެ ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަސް އަހަރުން ދަށުގެ 7 ކުއްޖަކާއި 50 އަހަރުން މަތީގައި 21 މީހުން ހިމެނޭކަން އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ބަލި ފެނި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރެން ފެށީ މާލެއިން މި ބަލީގެ މީހަކު ފެނުނު ހިސާބުންނެވެ. އެއާއިއެކު މާލެ ސަރަހައްދުން ފުރަބަންދުކޮށް ބަލިން ރައްކާތެރިވިމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިއެވެ. ރާއްޖެއިން މިބަލީގެ މީހުން ރެކޯސްކުރެވުނު އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލިޖެހުކަން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މި ބަލީގެ އެންމެ ޕީކް ބޮޑުކަމަށް ބެލެވުނު ދުވަސްވަރުއެވެ. އެއީ އޭޕްރިލްމަހުގެ 30 ވަނަދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު 179 މީހުން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވިނަމަވެސް ދިވެހިންގެ އަދަދަކީ އެންމެ 9 މީހުންނެވެ.

  ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދުގައި އޮންނަތާ 40 ދުވަސް ފަހުން ފުރަބަންދު އުވާލައި ދިން ލުއިތަކާއި އެކު އެންމެން މިވަނީ އަނެއްކާވެސް ކުރީގެ ދިރިއުޅުމަށް އެންބުރެން ފަށާފައެވެ. ކޮފީތަކާއި މަސްދަތުރުތަކާއި ޕާޓީތަކާއި އެއްތަނަކަށް އެއްވެ މަޖާކުރުމާއި ބުރުޖެހުންތަކުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަން ފަށާފައެވެ. އެއްވެސް ގައިދުރުކަމެއް ނެތްތާނގައި މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމަކީވެސް މޮޔައިން ކުރާކަމެއްކަމަށް ދެކޭ މީހުންވެސް ބައިވަރެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޒުވާނުންގެ މި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މި ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ދުވަހުން ދުވަހަކަށް މި އަންނަނީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް އިތުރުވަމުނެވެ.

  ޒުވާނުންނަށް ހީވެފައި މި އޮތީ ބަލިޖެހިފައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެ ރަނގަޅުވާކަމެވެ. ހުރިހާކަމެއް އެންމެ މޮޅަށް ވިސްނޭކަމަށް ބުނާ ދިވެހިންނަށް ނުސްވީނޭ ކަމަކީ ބަލިޖެހިގެން ގެއަށް ވަނުމުން ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅެނީ އޭނާގެ ދުވަސްވީ މައިން ބަފައިންނާއި ގޭގައި ތިބި ތުއްތުކުދިންކަމެވެ.

  ފުރަބަންދާއި އެކު ދިން ލުއިތަކާއި އެކު ހޮނިހިރު ދުވަސްވެފައި މިވަނީ އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ދިވެހިންނަށް ބަލި ޖެހުނު ދުވަހަކަށެވެ. އެޗްޕީއޭއިން އާއްމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެ އެކަނި 134 ދިވެއްސަކަށް މިވަނީ ކޯވިޑް ޖެހިފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ހައިރިސްކް ކެޓަރީގައި ހިމެނޭ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭކަން ހިތާމައާއި އެކު ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ.

  ހޮނިހިރު ދުވަހު މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ކުޑަކުދިންގެ ތެރޭގައި 5 އަހަރުން ދަށުގެ 7 ކުއްޖަކު ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި އުމުރުން އެންމެ 1 އަހަރުގެ ދެ ކުދިންނާއި 2 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި 3 އަހަރުގެ 2 ކުއްޖަކާއި 4 އަހަރުގެ ތިން ކުއްޖަކާއި ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހިމެނެއެވެ. މިއީ ފަސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ އަދަދެވެ. މީގެއިތުރުން ފަސްއަހަރާއި 10 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 8 ކުއްޖަކަށްވެސް އިއްޔެ ބަލި ޖެހިފައިވާކަން ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

  މި ބަލީގެ ނުރައްކާ މުޖްތަމައުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު ބަލިޖެހޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަދަދުވެސް މި އަންނަނީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. އިއްޔެގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ އެކަނިވެސް އުމުރުން 50 އަހަރުން މަތީގައި 20 މީހަކު ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި 80 އަހަރުގެ މީހަކާއި 82 އަހަރުގެ ދެ މީހަކު ހިމެނެއެވެ. އަދި ފަސްދޮޅަހާއި އަށްޑިހަ އަހަރާއި ދެމެދުގެ 9 މީހަކުވެސް އެބަ ހިމެނެއެވެ. މި އެންމެނަކީވެސް މުޅިން ހައި ރިސްކްގެ މީހުންނެވެ.

  ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭވަރު އިތުރުވާނަމަ ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތްކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނަމުން އަންނައިރު ރޭވެސް މި ވަނީ މިބަލީގައި ދިވެއްސަކު ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައެވެ. އުމުރުން 52 އަހަރުގެ މި އަންހެން މީހާ ހުން އައިސް ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ އިއްޔެ ހަވީރު 4:40 އެހާއިރުއެވެ. މި މިހާ މި ބަލީގައި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވަނީ 11:20 އެހާކަންހާއިރުއެވެ. އެެންމެ ހަތް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައެވެ. މިވަރުން ވިސްނާލަން ނުފުދޭ ހެއްޔެވެ؟

  ބަލި ޖެހޭ މީހުްނ އިތުރުވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ނުކަތާ ވަރަށް ހިގައިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޑޮކްޓަރުން ދެމުން އަންނައިރު މިވަގުތިވެސް 72 މީހުން ތިބީ މި ބަލީގައި އެޑްމިޓެކޮށްފައެވެ. މީގެތެރެއިން 2 މީހަކަށް އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައެވެ.

  މި ބަލީގައި މަރުވަނީ ވަރަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދޭތާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވީ މީހުންކަމަށް ބައެއް މީހުންނަށް ހީވިނަމަވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ދުނިޔެ ދޫކުރި ދިވެހި އަންހެންނާގެ މަރާއި އެކު މިކަން މި ވަނީ މީހެން ނޫންކަންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. އެމީހާގެ އުމަރަކީ 52 އަހަރެވެ. ނިޔާވީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަތާ މަދު ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

  ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމުގެ އަނެއް ސިގްނަލަކީ މި ބަލީގެ މީހުންނަށް ހިދުމަތްކުރުމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް މި ބަލި ޖެހެން ފެށުމެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަމަހު އެކަނިވެސް ސިއްޙީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ 37 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެކަހެރިކުރަން ވަނީޖެހިފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް އެބަ ހިމެނެއެވެ.

  މި ހުރިހާ ނަމްބަރުތަކާއި މަންޒަރުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބަދަލުކުރާކަށް އަދިވެސް ނުވޭބާއެވެ. ކުރީގެ އާދަތައް ދޫކޮށްލައި އައު އާދަތަކަށް ބަދަލުވާކަށް ވިސްނާކަށް ނުވޭބާއެވެ. ކޮންމެހެން ދުވާލަކު ތިން ހަތަރު ފަހަރު ރައްޓެހިންނާއި އެކު ގްރޫޕް ހަދާފައި ކޮފީ ބޯން ނުވަތަ ބުރުޖަހަން ދާންޖެހޭ ބާއެވެ. ތިމާގެ ގަޓް ހުރިކަން ބުނެދެނީ ނުކުމެ މަގުމަތީގައި ކުރާނެކަމެއް ނެތި ހޭލަ މޭލަވެ އުޅުމަކުން ނޫނެވެ. ނުވަތަ މާސްކު ނާޅާ ނުކުމެ އުޅެ ބައްޔަށް ހުށައެޅުމެއްވެސް ނޫނެވެ.

  ގަޓުކަމަކީ މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ. ކުރާ އެންމެ ކަމަކުން ދުވަސްވީ މައިން ބަފައިންނާއި މުޅި އާއިލާ ބަލީގެ ބިރުވެތިކަމަށް ވައްޓާ ނުލާ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ނޫނީ ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުތުމެވެ. ނުކުތްނަމަވެސް މާސްކު އަޅާ ނަމޫނާ އެންމެންނަށް ދެއްކުމެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ސޮއިކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީގެ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ 211 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ ...

  މޮރޭއަށް އައްޑޫސިޓީން ވަރަށް ހޫނުމަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

  1996 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އައްޑޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ގާއި މޮރޭ 25 ވަނަ ފަހަރަށް މިމަހުގެ 10 ...

  ސައްހަ ޝަރީއަތެއް ހިގާނަމަ އެއްވެސް ދައުވާއެއް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާނެ

  ސައްހަ ޝަރީއަތެއް ހިގާނަމަ އެއްވެސް ދައުވާއެއް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާނެކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވެލިދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު ...

  އަލަށް އުފެއްދި ސިޔާސީ ޕާޓީ އެމްޓީޑީގައި ފުރަތަމަ ސޮއިކުރެއްވީ ކުރީގެ ނާއިބްރައީސް އަދީބު

  ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އިސްމާއިލް އާސިފް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން  އަލަށް އުފައްދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަދިން، “މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 10  ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ” ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި- ފުރަތަމަ މެޗްގައި ހުޅުދޫ- ހިތަދޫ “

  20 އަހަރުން ދަށުގެ  ކުޅުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ” އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020″ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ...