ކޮވިޑް-19 : ފުލޫ ކްލިނިކްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިތުރުވެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ!

  ފުލޫ ކުލިނިކް ތަކުން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ، އެޗްއީއޯސީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އިއްޔެގެ ކްލަސްޓާއަކާއި ގުޅިގެން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދުދު އިތުރުވި އިރު، ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަތިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ, މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ފެށުނު ހަފްތާއާއި 21 އޮކްޓޯބަރުން 27 އޮކްޓޯބަރާއި ދެމެދު ފްލޫ ކުލިންކްތަކަށް ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ދެއްކާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ބަލީ ގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ފުލޫ ކްލިނިކްތަކަށް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވެފައިވާ ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  މިގޮތުން ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު، މީގެ ދެހަފުތާ ކުރިން ފުލޫ ކްލިނިކްތަކަށް ދެއްކިމީހުންގެ ތެރެއިން ބައްޔަށް  ޕޮސިޓިވް ވެފައި ވަނީ %6 ސާމްޕްލެވެ. އެއީ އޭގެ ކުރީ ހަފްތާއާ އަޅާ ބަލާއިރު %2 އިތުރު އަދަދެކެވެ.
  އަދި ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކިމީހުންގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލްނެގުނު 465 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 31 ސާމްޕަލްވަނީ  ކޮވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވެފައެވެ.  އެއީ ސާމްޕަލްތަކުގެ %7 އެވެ.

  ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މަދުވިނަމަވެސް ފްލޫ ކުލިނިކްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވާނަމަ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާންޖެހޭނެކަށެވެ. އަދި މިހާރު ދެމުންދާ ލުއިތަކާއެކުވެސް ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލު ނުކުރާނަމަ ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށް ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް19 ފެތުރޭ މިންވަރު ފާއިތުވި ދެތިން ހަފްތާ ދަށްވި ނަމަވެސް، އިއްޔެއާއި މިއަދު ވަނީ ކޭސްތައް 30 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މިއަދު ކޯވިޑް-19 އަށް 50 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

  ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާއިރު އެޗްޕީއޭއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތައް ތަންތަން ހިންގަމުންދޭތޯ ބެލުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިންސްޕެކްޝަނެއްވަނީ ފަށާފައެވެ.  މިގޮތުން މިހާތަނަށް މި އިންސޕެކްޝަންގައި ސަރުކާރުގެ 133 އޮފީހަކާއި 42 ޕްރައިވެޓް އޮފީސް އަދި 20 ސްކޫލް ނުވަތަ ކޮލެޖާއި 35 މެޑިކަލް ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓު ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

  “އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި ހުންނާނެ ރަނގަޅު ކުރަންވީ ކަންތައް ފާހަގަކޮށްފައި. އަދި އެކަންތައްތަކަށް އިތުރަށް ގައިޑްލައިންތައް އޮޅުންފިލުވާ ދީފައިވާނެ . ހާއްސަކޮށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ ތަންތަނުން ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް އެޗްޕީއޭއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތައް ސަމާލުކަންދީ އެގައިޑްލަންތަކަށް އަމަލުކުރުން ،” ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް ފިލައިގެން ދިޔަކަމަށް ހީކޮށް ކޯވިޑުގެ ކުރިން ނުވަތަ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު އޮފީހުގެ ކަންތައް ގެންދިޔަ ގޮތަށް އޮފީސްތަކުގެ ކަންތައްތައް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް ނުނެގުމަށް ޑރ ނަޒްލާ އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ދިވެހިން ކެރަލާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ދިވެހިން އިންޑިޔާގެ ކެރެލާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ފޮރިން ...

  ރާއްޖެއިސްލާމްވިދުވަސް

  މިއަދަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ކަމުގައި މިފަހުން ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށް ހަދަމުން އަންނަނީ ރަބީއުލްއާޚިރާ ...

  މީދޫ ޔޫތު ސެންޓަރު ފިޔަވައި އައްޑުއަތޮޅުގެ އެހެން ޔޫތުސެންޓަރުތަކަށް ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރުންނާއި ޖިމްއިންސްޓްރަކްޓަރުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

  މީދޫ ޔޫތު ސެންޓަރ ފިޔަވައި އައްޑުއަތޮޅު އެހެން ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޔޫތު ސެންޓަރުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރުންނާއި ...

  އަސްރާ ނޭވާލަނީ އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއްގެ އެހީގައި، ހިތާއި ފުއްޕާމޭވެސް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ

  ދުނިޔެވީ ހަޔާތަކީ އެކި އިމްތިހާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ވަގުތީ މަންޒިލެކެވެ.  އެކި އިންސާނުންނަށް ދިމާވާނީ އެކި އިމްތިހާނުތަކެވެ. އެކި ...

  ކޯވިޑް-19 : ކުރީގެ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާއާއި އެކު މިއަދު 1433 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއަށް އަލަށް ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 1،433މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 1،294މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި ...

  ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 17 ދިވެހިންނާއި 6 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 17 ދިވެހިންނާއި 6 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ